Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 87-NQ/TU của Tỉnh ủy góp phần xây dựng văn hóa giao thông ở Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay

Sau hơn một năm quyết tâm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, thiết lập trật tự kỷ cương trong hoạt động giao thông theo tinh thần Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (sau đây gọi là Nghị quyết 87); việc cụ thể hóa Nghị quyết 87 và triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh an toàn giao” (sau đây gọi là Kế hoạch 71); Ban Thường vụ Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, nghiêm túc triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả, xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” nói chung và công tác an toàn giao thông trong toàn Khối nói riêng.

 Lực lượng chức năng diễu hành tuyên truyền trong Lễ phát động xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông” và ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm.

 

Với tinh thần đó, công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 87 đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, phù hợp với từng đặc điểm, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; góp phần tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối khi tham gia giao thông. Từ đó, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động; nhất là người đứng đầu đơn vị thực hiện nghĩa vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), từng bước hình thành "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

anh tin bai

Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh tích cực tham gia học tập Nghị quyết 87

Để Nghị quyết 87 thực sự đi vào cuộc sống, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, xây dựng Kế hoạch, tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 87 theo hình thức trực tuyến với 118 điểm cầu trong toàn Khối (trong đó kết nối 01 điểm cầu Tỉnh ủy, 01 điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông, 01 điểm cầu Viễn thông Bắc Ninh, kết nối trực tiếp với 105 điểm cơ sở), với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, người lao đông tham dự, đạt 98,6% số thành viên được triệu tập tham gia học tập Nghị quyết.

anh tin bai

Các điểm cấu Đảng ủy khối tích cực học tập nghị quyết 87 Tỉnh ủy

Ngay sau Hội nghị, 100% các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong Khối, tập trung xây dựng Chương trình hành động, thông qua các hội nghị chi bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề, quyết tâm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 87 và Kế hoạch 71 đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối nắm và thực hiện; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nghiêm túc ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không can thiệp đến việc xử lý vi phạm ATGT của lực lượng Cảnh sát và các ngành liên quan.

Bám sát nội dung Nghị quyết 87 và Kế hoạch 71; toàn Khối có 118/118, bằng 100% các cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình hành động, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ qua, đơn vị, doanh nghiệp để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Từ chức năng, nhiệm vụ được giao; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối không ngừng nghiên cứu các nội dung Nghị quyết 87, nhằm đăng tải nhiều tin, bài và ảnh, tuyên truyền xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” nói chung và “Văn hóa giao thông” của người Bắc Ninh – Kinh Bắc trong toàn Khối nói riêng, để quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong Khối. Định kỳ có báo cáo sơ kết theo quy định, gắn với thường xuyên chỉ đạo, định hướng cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết 87 và Kế hoạch 71.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương; tổ chức tuyên truyền trên Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các phương tiện truyền thông, tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ, sự đồng thuận dư luận xã hội trong xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, góp phần “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Từ những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 87 ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục: Việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết ở một số ít đơn vị có thời điểm chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa sáng tạo, đổi mới; chưa chuyển tải được nhiều thông tin, văn bản pháp luật quy định về ATGT đến với người lao động; vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ khi tham gia giao thông còn chưa thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ.

Với mục tiêu từng bước hình thành "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc, Đảng Tuyên giáo Đảng ủy Khối luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thường xuyên tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, triển khai trong toàn Khối thực hiện hiệu quả Nghị quyết 87 và Kế hoạch 71; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; xây kế hoạch phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, xây dựng chuyên đề; đa dạng hóa tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau; triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, đưa Nghị quyết 87 của Tỉnh ủy vào cuộc sống; góp phần xây dựng văn hóa giao thông ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn hiện nay ngày càng văn minh, hiện đại./.

 

                                                   Nguyễn Văn Phương                                            

                                                                        
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập