Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ​

Ngày 28 và 29-6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2022-2027). Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lan, UVBCHTW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối và  các đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

anh tin bai

                                                                                      Các đại biểu dự Đại hội

Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 34 cơ sở Hội, với 477 hội viên.Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh tỉnh và sự phối hợp giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, các thế hệ cựu chiến binh của Khối luôn giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh khóa IV đề ra. Hội đã thường xuyên quán triệt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, gương mẫu trong triển khai thực hiện. Tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.  Động viên cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và hoạt động tình nghĩa. Kết quả nhiệm kỳ qua các tổ chức Hội, hội viên tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các quỹ như: Quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống bão lụt, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vacxin phòng chống dịch Covid-19… với tổng số tiền với số tiền hàng trăm triệu đồng; phát động quyên góp xây dựng được 3 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng; tổ chức tư vấn, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 hội viên…Hội đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn thanh niên trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Công tác xây dựng Hội có bước phát triển cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong công việc, tích cực vận động cán bộ, hội viên và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác tổ chức Hội đã đạt được những kết quả quan trọng, tổ chức hội được củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 01 Hội CCB cơ sở, với 19 hội viên; kiện toàn bầu bổ sung 10 đồng chí ủy viên Ban CHấp hành, 5 đồng chí Chủ tịch và 3 đồng chí Phó Chủ tịch, phát triển kết nạp mới 5 hội viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức hội và đội ngũ cán bộ làm công tác Hội được nâng lên; tổ chức thực hiện tốt các phong trào do cơ quan phát động; thường xuyên chăm lo và thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm, Ban kiểm tra Hội CCB Khối đã kiểm tra được 35/42 đầu mối hội và chi hội cơ sở. Kết quả không có tổ chức hội, chi hội và hội viên vi phạm, 100% các Hội và chi hội cơ sở đều thực hiện tốt. Phong trào thi đua của Hội được phát động và thực hiện thường xuyên đi vào nề nếp. Trong nhiệm kỳ đã đề nghị Hội CCB tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân hội viên, có thành tích xuất sắc; đề nghị xét tặng kỷ niệm chương cho 45 đồng chí hội viên…Những kết quả đạt được đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, khẳng định vị trí, vai trò, uy tín của Hội Cựu chiến binh trong hệ thống chính trị và trong xã hội được nâng lên, xứng đáng  với niềm tin cậy của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” “Tuyệt đối trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”. Tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau cùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vươn lên làm giàu hợp pháp, chính đáng; Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; Phấn đấu kết nạp 100% CCB vào Hội;100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng công tác Hội; Quyên góp xây dựng 2 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tham gia đầy đủ các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ các loại quỹ do các cấp, ngành phát động; hằng năm 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 98% hội viên đạt tiêu chuẩn “CCB gương mẫu” và 100% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”…Đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh làn thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội.

anh tin bai

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lan, UVBCHTW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương, đánh giá và nhất  trí cao với các kết quả của Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Hội tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới: Thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết chặt chẽ, giữ vững và phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, giữ gìn đạo đức cách mạng nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác và nhân dân ta đã lựa chọn. Không ngừng học tập  nâng cao trình độ lý luận, thực hiện nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điểm “diễn biến hòa bình” và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham gia có hiệu quả thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chú trọng, tập trung chăm lo giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất.Tham gia tích cực các hoạt động tình nghĩa. Quan tâm xây dựng kiện toàn tổ chức hội vững mạnh toàn diện phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên trong Khối và các ngành liên quan làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng đạo đức, lối sống, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt phương châm “Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”…

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, chúc mừng các kết quả mà Hội Cựu chiến binh Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Cựu chiến binh Khối cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về lý luận quan điểm đường lối của Đảng, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn kết tích cực vận động CCB tham gia xây dựng tổ chức Đảng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên; vận động hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; xây dựng Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào do trung ương và tỉnh hội phát động; tăng cường củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy vai trò tích cực của Hội trong các mặt của đời sống xã hội; ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Thường xuyên chăm lo, tận tình giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Khối và các cơ quan liên quan trong công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, cống hiến cho đất nước, cho tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tích cực phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích để tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội.

anh tin bai

                                    Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Với tinh thần khách quan, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí; và bầu 6 đồng chí dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VIII.

                                                                                                                                                                         -Thanh Trà-

Một số hình ảnh tại Đại hội:

anh tin bai

 

anh tin bai

                                                                 Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh tặng cờ và hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

anh tin bai

Các đơn vi tặng hoa chúc mừng Đại hội

anh tin bai

 

anh tin bai

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy Khối  và lãnh đạo CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ  2022-2027

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập