ĐOÀN THANH NIÊN KHỐI

Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 117-QĐ/TĐTN ngày 12/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trên cơ sở sáp nhập hai tổ chức đoàn là Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Chính thức công bố Quyết định và đi vào hoạt động từ ngày 26/2/2019. Sự ra đời của Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là một dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới của các tổ chức Đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; các cơ sở Đoàn trong Khối cùng sinh hoạt trong một tổ chức Đoàn cấp trên, có điều kiện thuận lợi hơn trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

 

BCH lâm thời Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

ra mắt tại Hội nghị công bố quyết định

         Ban Chấp hành Đoàn Khối gồm có 27 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư chuyên trách, 01 Phó Bí thư kiêm nhiệm và 06 ủy viên Ban Thường vụ. Đoàn Khối có 95 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 25 Đoàn cơ sở và 70 Chi đoàn cơ sở với 6500 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt.

1. Vị trí của Đoàn Khối

Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh là Đoàn cấp trên cơ sở, tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Ninh và chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng  ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, là cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đoàn trong Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

2. Chức năng

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng gắn với xây dựng Doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đoàn cơ sở, đoàn viên chấp hành Điều lệ Đoàn, nghị quyết, chỉ thị của Đoàn cấp trên; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh Đoàn về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp cấp tỉnh.

3. Nhiệm vụ

3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Quán triệt, đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nghị quyết, chương trình hành động sát hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo đúng đường lối của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối và cấp ủy Đảng tại các cơ quan, đơn vị.

- Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Tỉnh, của Tỉnh Đoàn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đồng hành với đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp.        

         3.2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đoàn viên thanh niên nắm vững và thực hiện có hiệu quả.

- Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước, định hướng nhận thức, tư tưởng và hành động cho Đoàn viên thanh niên; xây dựng văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo đoàn viên thanh niên trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

3.3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc nâng cao chất lượng đoàn viên, phát triển vững mạnh.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, làm tốt công tác quản lý đoàn viên.

- Chăm lo công tác phát triển đoàn viên và các tổ chức đoàn trong các loại hình doanh nghiệp, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đoàn và đoàn viên theo quy định.

- Bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

         3.4. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đoàn; pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên có biểu hiện vi phạm các quy định của Đoàn, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3.5. Lãnh đạo và thực hiện công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng:

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đối tượng là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Khối. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, tinh thần, thể chất cho các em, để các em trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

4. Hộp thư điện tử: doandcdbacninh@gmail.com

5. Điện thoại:


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập