CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

Công đoàn Viên chức tỉnh là công đoàn ngành địa phương, tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc các ban của Đảng; cơ quan Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp ở cấp tỉnh; cơ quan của các sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi không có công đoàn ngành địa phương.

1.   Nhiệm vụ, quyền hạn:

a, Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Công đoàn, tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

b, Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động trong khối Công đoàn viên chức tỉnh; hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và ký giao ước thi đua; tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

c, Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trực thuộc, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

d, Quản lý tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  2. Chức năng:

     a,  Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và  người lao động

 Công đoàn tham gia với chính quyền giải quyết việc làm  và cải thiện điều kiện việc làm, đại diện cho đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ ký giao ước thi đua giữa Chủ tịch công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tham gia với chuyên môn xây dựng và giám sát việc thực hiện thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy, quy chế làm việc; đối thoại với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, CBCCVCLĐ; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tham gia với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ cho CBCCVCLĐ; đại diện cho CBCCVCLĐ khởi kiện tại toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCLĐ bị xâm phạm; và được người lao động, tập thể CBCCVCLĐ ủy quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công nhân, viên chức, lao động; phát huy dân chủ, bình đẳng, công bằng xã hội; phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, tham quan, nghỉ mát. 

b, Chức năng tham gia quản lý

 Công đoàn đẩy mạnh các nội dung cụ thể, nh­ư tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng và kiểm tra thực hiện các chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội, lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động và chính sách, pháp luật khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị; tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; kiểm tra, giám sát hoạt động của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, của chính quyền các cấp, chống quan liêu, tham nhũng.

c,Chức năng tuyên truyền, vận động

 Công đoàn đẩy mạnh các nội dung cụ thể, nh­ư tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan,đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt nghĩa vụ, làm tròn trách nhiệm của mình, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Các chức năng của Công đoàn Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất, có mối liên hệ khăng khít với nhau, chức năng này là tiền đề, điều kiện của chức năng kia. Chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động là chức năng quan trọng nhất, chức năng hàng đầu, chức năng trung tâm, là mục tiêu hoạt động của tổ chức Công đoàn. Chức năng tham gia quản lý có ý nghĩa là phương tiện để đạt được mục tiêu. Chức năng tuyên truyền, vận động có ý nghĩa tạo động lực để thực hiện mục tiêu.

3. Điện thoại:  0223.825.654

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

TT

Họ tên

Chức danh

 

1

Nguyễn Thị Ngân

Chủ tịch

 

2

Bùi Thị Như Hoa

Phó Chủ tịch

 

3

Nguyễn Thị Nhung

Kế toán

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH  NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

 

TT

Họ tên

Chức danh

 

1

Nguyễn Thị Ngân

Chủ tịch Công đoàn Viên chức

 

2

Bùi Thị Như Hoa

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức

 

3

Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh.

 

4

Ngô Văn Luyến

Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh.

 

5

Đoàn Xuân Thanh

PCT CĐ Sở Lao động Thương binh và xã hội.

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

 

       1        

Nguyễn Thị Ngân

Chủ tịch Công đoàn Viên chức

 

       2        

Bùi Thị Như Hoa

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công, Công đoàn Viên chức tỉnh.

 

       3        

Nguyễn Thị Nhung

Cán bộ chuyên trách, kế toán CĐVC tỉnh

 

       4        

Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh.

 

       5        

Nguyễn Xuân Côn

Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

       6        

Vũ Công Đồng

Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh

 

       7        

Nguyễn Đại Đồng

PGĐ, CT CĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

 

       8        

Vũ Thanh Hải

Chủ tịch Công đoàn Sở Nội vụ

 

       9        

Nguyễn Quang Thành

Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

     10      

Trương Đình Khương

Phó Chủ tịch CĐ Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

     11      

Nguyễn Anh Linh

UV BCH Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn thanh niên

 

     12      

Ngô Văn Luyến

Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh

 

     13      

Vũ Thị Lương

Chủ tịch Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

 

     14      

Chu Văn Phong

Ủy viên BCH CĐVC tỉnh khóa IV, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh

 

     15      

Nguyễn Thị Kim Quý

Chủ tịch Công đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

     16      

Nguyễn Vinh Thanh

Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy

 

     17      

Đoàn Xuân Thanh

Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

     18      

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 

     19      

Ngô Văn Thoảng

Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

 

 

1

Nguyễn Huy Chiến

Ủy viên HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách- HĐND tỉnh.

 

2

Đ/c Nguyễn Đắc Hùng

Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

 

3

Đ/c Trần Vượng

Chủ tịch Công đoàn  Thanh tra tỉnh

 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập