Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong tình hình mới

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh, trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập Đảng uỷ Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh (10/6/1954 – 10/6/2024), các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Dân - Chính - Đảng tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng kiện toàn cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức xây dựng Đảng (nay là Ban Tổ chức Đảng ủy Khối); trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh luôn lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Nhìn lại chặng đường 70 năm “Xây dựng – Kết nối – Phát triển”, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, phù hợp với đặc điểm của từng thời kỳ các mạng.

 

anh tin bai

Thường trực Đảng ủy Khối trao Quyết định kết nạp Đảng cho 10 sinh viên ưu tú tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Trong những năm đầu, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các cơ quan tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng; củng cố các chi bộ, đảng bộ cơ sở; duy trì chế độ sinh hoạt đều đặn; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình; củng cố tổ chức đi đôi với phát triển đảng viên mới, gắn công tác xây dựng củng cố tổ chức Đảng với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu giúp cấp ủy thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng; đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; góp phần xứng đáng cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước sang giai đoạn 1976 – 1986, công tác tổ chức xây dựng Đảng chuyển từ phục vụ nhiệm vụ “Vừa sản xuất, vừa chiến đấu” sang phục vụ nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối: “Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phấn đấu mỗi chi bộ phải thực sự là một pháo đài chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo vững mạnh ở cơ sở. Mỗi đảng viên phải thực sự là một chiến sĩ tiên phong, tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng; ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức dấy lên một phong trào thi đua cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Tham mưu giúp Đảng ủy Khối báo cáo với Tỉnh ủy điều động 336 cán bộ tăng cường cho các tỉnh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; cử 48 cán bộ sang Campuchia làm nhiệm vụ.

Thời kỳ này, công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ có bước phát triển mới về mọi mặt, góp phần tham mưu cho cấp ủy các cấp khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp;…công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần tham mưu, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

anh tin bai

Đảng ủy Khối tăng cường chỉ đạo công tác phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Sau Đại hội VI của Đảng, đặc biệt từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, công tác tổ chức xây dựng Đảng góp phần tham mưu, cụ thể hóa đường lối đổi mới mà nội dung cơ bản, cốt lõi được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và đường lối đổi mới, triển khai đồng bộ, có hiệu quả 10 nhiệm vụ cấp bách; phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Khối được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, các cấp ủy, đảng viên được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng phát triển. Đến nay, Đảng bộ Khối có 118 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với hơn 7000 đảng viên, trên 30.000 người lao động.

anh tin bai

Lãnh đạo Đảng ủy Khối trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh 

Tiếp nối truyền thống của Đảng bộ, trong các nhiệm kỳ gần đây,công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu được phát huy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; dân chủ, đoàn kết được đề cao.

Bước thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều vấn đề mới, diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn hơn so với dự báo. Đây là giai đoạn cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu sắc hơn, đạt nhiều thành quả rất đáng tự hào; đòi hỏi công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối phải không ngừng đổi mới nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối cần tập trung cao độ, quyết liệt, triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy cơ sở, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bám sát các quy định của Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, tập trung rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy các cơ quan, doanh nghiệp; giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thông qua vai trò của các đồng chí đảng viên giữ vị trí lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác cán bộ, công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ba là, đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy chế làm việc…thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Bốn là, chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/8/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Phát triển đảng viên và thành lập tổ chức Đảng ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Làm tốt công tác quản lý đảng viên. Quan tâm công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các tổ chức quần chúng khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, người lao động, chủ doanh nghiệp, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Năm là, tăng cường xây dựng, củng cố TCCSĐ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 21-NQ/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng. Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Đẩy mạnh phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

 

Vương Thị Ninh

UVBCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập