Khối Thi đua các ban, cơ quan của Đảng ký giao ước thi đua năm 2023
Chiều 20-2, tại cơ quan Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh, các ban, cơ quan của Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đại diện lãnh đạo 10 ban, cơ quan của Đảng. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ& DN tỉnh, Trưởng Khối Thi đua năm 2023, chủ trì.

Các đại biểu tham gia Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023.


Sau khi thảo luận, thống nhất về mục đích, yêu cầu, kế hoạch thi đua, đại diện các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của tỉnh “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” với 8 nội dung trọng tâm: Thường xuyên chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cách mạng và tính chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối; Chủ động tham mưu và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh góp phần đổi mới phương thức hoạt động trong Đảng; thường xuyên phối hợp với các cơ quan trong tỉnh, tập trung chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”;… gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của quê hương, đất nước và các ngành.

Vân Giang-Báo Bắc Ninh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập