Ba cột trụ dựng lên bộ máy nhân sự vững mạnh của Đảng

Mới đây, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Bác Hồ đã khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém"; "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng."

Đảng ta coi xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu.

Mới đây, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân cả nước.

Các ý kiến bày tỏ đồng tình về việc lựa chọn nhân sự đúng đắn, chính xác cao, phải bám nắm sâu sát 3 nhóm tiêu chuẩn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra.

Đó là: Phẩm chất chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; trí tuệ, tư duy chiến lược, trình độ, mức độ tín nhiệm. Đây là những nội dung cốt lõi, cơ bản nhất, là tiền đề quan trọng và bắt buộc phải có đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây cũng chính là ba cột trụ để dựng nên bộ máy nhân sự hoàn chỉnh của Đảng và Nhà nước ta.

Ông Tô Văn Ngọc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ, tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị ở đây chính là tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở sự yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức. Người có bản lĩnh chính trị sẽ có lập trường kiên định, tư tưởng vững vàng và bằng ý chí, năng lực của mình vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Cùng với bản lĩnh chính trị thì phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phẩm chất đạo đức chính là các chuẩn mực hành vi làm nên giá trị của một con người. Qua đó, đánh giá được con người tốt hay xấu.

Người cán bộ, đảng viên, nhất là các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phải có phẩm chất đạo đức thật sự trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; phải thực sự là người tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, luôn chăm lo đến đời sống mọi mặt của nhân dân.

Yêu cầu đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên là không tham vọng quyền lực, không háo danh, không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và phải quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.Bên cạnh bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức thì người cán bộ, đảng viên cũng phải có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức toàn diện.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để cán bộ, đảng viên có thể hoàn thành công việc hiệu quả hơn; quyết định hoặc đề xuất để tập thể lãnh đạo quyết định kịp thời, sáng suốt, đúng đắn.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cần phải thực sự chủ động phát hiện thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực tiễn đồng thời mạnh dạn đề xuất những giải pháp phù hợp.

Ngoài ra Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương cũng cần phải thực sự năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông Tô Văn Ngọc, ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội) nhấn mạnh: Người có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt nhưng không có tầm nhìn, tư duy chiến lược thì không thể là một cán bộ cấp chiến lược của Đảng được.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cũng như biến động không ngừng và bất ngờ về địa chính trị trên thế giới đòi hỏi mỗi Ủy viên Trung ương phải có kiến thức tổng hợp sâu và rộng thì mới có khả năng phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức cũng như cơ hội đối với nước ta để đề ra và thực thi đường lối xây dựng đất nước, đảm bảo độc lập, tự chủ và chủ nghĩa xã hội.

Theo đánh giá của Tổng Bí thư, sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua là nhân tố hàng đầu, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Đồng chí Tô Văn Ngọc, Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội bày tỏ quan điểm đặc biệt tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư. (Ảnh: Thắng Trung/TTXVN)

Ông Tô Văn Ngọc cho rằng, thực tiễn đã chứng minh, những thành quả của cách mạng nước ta phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh chính trị vững vàng của các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ.

Qua đó, các thế hệ lãnh đạo đã sáng suốt lãnh đạo toàn dân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành mục tiêu của các giai đoạn cách mạng để xây dựng và phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trước những tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, đặc biệt là với các thủ đoạn tinh vi và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; lập trường tư tưởng không vững vàng nên hoang mang, dao động, giảm sút ý chí, thậm chí là lạm dụng quyền lực, chạy bằng cấp, chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền và nhất là bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất nên đã vi phạm pháp luật, đã bị khai trừ khỏi Đảng và vướng vòng lao lý.

Do đó, thực tiễn của thời đại mới đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Bùi Thiện, thương binh hạng 3, nguyên Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng, Hải Phòng cho rằng, bài phát biểu của Tổng Bí thư khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác nhân sự nói chung và nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng nói riêng.

Cần phải khẳng định ý nghĩa của công tác này không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một Đại hội Đảng mà còn là công tác có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Tâm đắc với nội dung “gốc đạo đức” của cán bộ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự, ông Bùi Thiện cho rằng, công tác nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng bởi sai sót trong công tác nhân sự sẽ dẫn đến việc để lọt vào bộ máy lãnh đạo những người thiếu tài, thiếu đức hoặc có tài mà thiếu đức, có đức mà kém về trình độ…

Nếu cán bộ làm lãnh đạo mà đức, tài không song toàn thì sẽ không đóng góp được gì cho Đảng, thậm chí gây hại cho đất nước và nhân dân.

Để làm tốt công tác nhân sự, ông Bùi Thiện cho rằng, thời gian tới, các cơ quan, tổ chức có liên quan, mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và "then chốt” có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước.

Ngoài ra, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương phải coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng, nhân dân.

Mỗi cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, nhân dân lên trên hết.

Cùng với đó, từng cơ quan, địa phương phải thường xuyên tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như khuyết điểm, hạn chế của Đại hội XIII để có thêm cơ sở đề ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Có thể thấy, các tầng lớp nhân dân luôn quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV sẽ đưa ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, có tính đột phá về công tác cán bộ. Từ đó sẽ lựa chọn ra những cán bộ lãnh đạo “vừa hồng, vừa chuyên,” “đủ tâm, đủ tầm”; đặc biệt, phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám quyết định những quyết sách để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới…/.

 

- Nguồn: baocaovien.vn -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập