VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định gồm 08 đồng chí trên cơ sở xác định vị trí, việc làm được cấp trên phê duyệt, (trong đó có 01 đồng chí chánh văn phòng, 02 đồng chí phó chánh văn phòng, 01 đồng chí phụ trách công tác kế toán – tài chính, 01 đồng chí phụ trách công tác văn thư – tạp vụ, 02 đồng chí lái xe, và 01 đồng chí phụ trách công tác bảo vệ, an ninh trật tự an toàn trong cơ quan).

 Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cơ bản như sau:

1.   Chức năng:

Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các ban tham mưu. Tham mưu, đề xuất chủ trương giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác đối ngoại của cấp ủy.

Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Đảng ủy Khối; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của cấp ủy; thực hiện công tác thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của văn phòng cấp ủy cơ sở.

2.  Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

- Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Đảng ủy Khối.

- Tham mưu công tác cải cách hành chính trong Đảng.

2.2Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin đối với cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản khi được Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao trước khi trình Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

2.4. Phối hợp

- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Đảng ủy Khối.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy.

- Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực Đảng ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng, các chương trình làm việc toàn khóa, năm, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Thường trực Đảng ủy Khối giao:

- Là đầu mối giúp Thường trực Đảng ủy Khối xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. 

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; phối hợp tổ chức phục vụ các hội nghị sơ kết, tổng kết của Đảng ủy Khối, cuộc họp của các ban, cơ quan thuộc Đảng ủy Khối; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ Khối.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin đến các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở Khối theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Khối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất và thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Đảng ủy Khối; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Đảng ủy Khối giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp đảng viên.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Khối; hoạt động của các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể Khối; nắm tình hình liên quan đến công tác Nội chính để báo cáo kịp thời Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Đảng ủy Khối và của Văn phòng Đảng ủy Khối; giúp Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của cơ quan đảng, các đoàn thể Khối và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Đảng ủy Khối theo sự ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối theo phân công, phân cấp.

- Tham mưu, giúp việc trong công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cơ quan Đảng ủy Khối.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao.

3. Hộp thư điện tử: vanphongdukbn@gmail.com

4. Điện thoại: 0222.3.822.434

anh tin bai

Tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Đảng ủy Khối

DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐUK

 Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

Nguyễn Văn Tặng

UVBTV, Chánh Văn phòng

Nguyenvantang71@gmail.com

Lê Quang Hiếu

UVBCH, Phó Chánh Văn phòng

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Chánh Văn phòng

Thuybn311@gmail.com

Đinh Thị Liễu

Kế toán

dinhlieukthu@gmail.com

Lê Xuân Mùa

Lái xe

Nguyễn Thị Huệ

 Văn thư

 

             Tống Phi Thường                        Lái xe

 

 


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập