Kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2022)
anh tin bai

Ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Đảng. Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Hồng Kông, Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) để đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ đó không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, Bộ Chính trị khoá IX đã quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong suốt chặng đường 92 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng; là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của Ngành đã góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Sự trưởng thành và phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng. Các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành Tổ chức Đảng kề vai sát cánh bên nhau dưới lá cờ của Đảng, không tiếc máu xương, nguyện chiến đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nòng cốt lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối và nhiệm vụ chính trị trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào của mọi thời kỳ cách mạng. Tổ chức của Đảng ngày càng được kiện toàn, là hạt nhân chính trị, xương sống cho cả hệ thống chính trị.

anh tin bai
 

Ngày 10/6/1954, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 10 -NQ/BN về việc thành lập Đảng ủy Dân, Chính, Đảng đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Đảng bộ Khối. Đây cũng chính là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Trải qua các giai đoạn khác nhau, với nhiều lần thay đổi về tên gọi, về mô hình tổ chức và đặc biệt là từ khi có Quyết định số 1006-QĐ/TU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.

anh tin bai
 

68 năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và trọng yếu của Đảng; là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy cơ sở về công tác xây dựng Đảng. Những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần xây dựng TCCS Đảng và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, Đảng ủy Khối có 122 tổ chức cơ sở Đảng và trên 7.200 đảng viên, với 68 chi bộ và 54 đảng bộ cơ sở (trong đó có 09 Đảng bộ bộ phận với 47 chi bộ và 360 chi bộ trực thuộc đảng bộ).

Những năm qua, cán bộ ngành Tổ chức xây Đảng trong Khối luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nội dung về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, đạt được những kết quả khá toàn diện. Công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; luôn năng động, sáng tạo tham mưu cho Đảng bộ Khối những chủ trương, những giải pháp xây dựng bộ máy trong cơ quan và các tổ chưc đoàn thể chính trị xã hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình mới. Nổi bật, đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống; tham mưu cho Đảng uỷ Khối thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định các Đề tài, Đề án nhân sự; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện các chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

anh tin bai
 

Năm 2022, cán bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định. Đến 30/9/2022, có 360/360 chi bộ trực thuộc Đảng bộ và 47/47 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận đã tiến hành Đại hội thành công tốt đẹp. Tham mưu ban hành các văn bản, quy định, kế hoạch, hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Tham mưu thực hiện quy trình các bước rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác đi dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm công tác kiện toàn, củng cố cấp uỷ ở cơ sở; tham mưu về công tác luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 250 đảng viên; thẩm định và đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đồng chí đảng viên; làm thẻ cho 366 đồng chí. Tham mưu cử 01 cán bộ lãnh đạo cơ quan tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, 02 đồng chí lãnh đạo cấp ủy sơ sở tham gia học lớp Cao cấp Lý luận chính trị và 01 cán bộ cơ quan đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung; phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ mở 01 lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung cho 80 cán bộ, đảng viên trong Khối. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn về công tác Tổ chức xây dựng Đảng cho 150 đồng chí cấp ủy cơ sở. Thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 382 đồng chí trong diện được quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công tác cán bộ ở cơ sở. Công tác tạo nguồn và đào tào bồi dưỡng phát triển đảng viên luôn được chú trọng và quan tâm thường xuyên. 9 tháng qua, Ban Tổ chức đã tham mưu công nhận đảng viên chính thức cho 239 đồng chí, kết nạp 303 quần chúng ưu tú vào Đảng; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ dâng hương, báo công; kết nạp 110 quần chúng ưu tú lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ và biểu dương 26 đồng chí đảng viên tiêu biểu trong học tập, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022). Làm tốt công tác báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng bộ Khối về lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
 

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen và nhiều danh hiệu cao quý khác cho tập thể, cá nhân trong Ban.

anh tin bai
 

Những đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong 92 năm qua đã góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “Đoàn kết - sáng tạo - kết nối - kỷ cương - trách nhiệm”./.

Vương Thị Ninh - UVBCH, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập