Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta trên con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

 Ngay sau khi bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, bài viết hàm chứa những nội dung sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

anh tin bai

Vinh dự, tự hào của thế trẻ chúng tôi  là được đứng dưới cờ của Đảng (Ảnh nguồn Internet)

Nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên CNXH ở nước ta

Tìm hiểu chìa khóa, nguồn cội tạo nên sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp Đảng ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, giữ vững tay chèo, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Chìa khóa, nguồn cội để Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu vĩ đại, để đến hôm nay, chúng ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín chưa từng có trong lịch sử. Câu trả lời đó chính là bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện, một Đảng trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một Đảng không hoang mang giao động trước những biến cố của thời cuộc, đứng vững trước những khó khăn gian khổ, hi sinh to lớn tưởng chừng không thể vượt qua. Đảng đó là Đảng của Bác Hồ, Đảng của dân tộc ta, Đảng của nhân dân ta và thời đại. Đảng đó phải biết vượt lên chính mình, trong thuận lợi cũng như khó khăn, “có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” .

Với lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, Đảng ta đã tôi luyện bản lĩnh để vượt lên chính mình, khắc phục những “điểm nghẽn” của thời đại, đã sớm khắc phục những hạn chế, tìm ra được con đường đi đúng đắn, sát hợp với đòi hỏi cấp bách của cách mạng Việt Nam và tiến lên giành thắng lợi.

Với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 2/1930. Đây là bản cương lĩnh đã “vượt qua” tư duy giáo điều đang phổ biến trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thời kỳ bấy giờ. Bản cương lĩnh đó xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của xã hội thuộc địa nửa phong kiến của Việt Nam, là sự kết hợp hài hòa mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ giai cấp trong một cuộc cách mạng tư sản dân quyền kiểu mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, với mục tiêu giành độc lập dân tộc rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong khi khói lửa chiến tranh thế giới thứ 2 đang đe dọa hủy diệt loài người, thì ở Việt Nam, chính sách cai trị bóc lột tận xương tủy của Đế quốc, Phát xít xâm lược đã đẩy mẫu thuẫn dân tộc giữa các tầng lớp nhân dân ta với bọn xâm lược lên cao hơn bao giờ hết. Xuất phát từ đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cùng với những bước trưởng thành vượt bậc về lý luận, Đảng ta đã xác định nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của cách mạng Việt Nam lúc này là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn nǎm cũng không đòi lại được”. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta đã biến “nguy” thành “cơ”, đã biến chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít thành cơ hội giành độc lập dân tộc. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời từ một cuộc cách mạng long trời lở đất mà Đảng ta và nhân dân ta giành thắng lợi, cách mạng tháng 8 năm 1945.

Công cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước kéo dài 30 năm từ núi rừng Việt Bắc đến Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, từ phong trào Đồng Khởi năm 1960 rồi tổng tấn công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 và đỉnh cao chói lọi Mùa xuân lịch sử năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, cả nước quá độ đi lên CNXH; từ Hội nghị Phôngtennơblô (ở Pháp năm 1946) đến Hội nghị Giơnevơ (ở Thụy sỹ năm 1954) rồi đỉnh cao là Hội nghị Paris năm 1973 buộc Đế quốc Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Mỗi chiến thắng bước ngoặt đó đều là mỗi lần Đảng chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, chứng tỏ tư duy độc lập, sáng tạo trong trong lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Bản lĩnh đó đã giúp chúng ta vượt qua được những hạn chế của thời cuộc, sự vị kỷ của một số nước lớn; trí tuệ đó đã giúp chúng ta vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trí tuệ đó là hội tụ sức mạnh dân tộc với truyền thống hàng ngàn năm lịch sử, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; bản lĩnh, trí tuệ đó đã giúp chúng ta đánh bại những kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất thế giới để giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Trong con mắt của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, cách mạng Việt Nam chúng ta là phẩm giá và lương tri của nhân loại...

Kiên định con đường Độc lập dân tộc và CNXH

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, mô hình CNXH cũ đã bộc lộ những khuyết tật trầm trọng, các nước XHCN Liên Xô và Đông Âu rơi vào sa sút, khủng hoảng và bị các nước CNTB ngày càng phát triển bỏ xa. Những khó khăn, khủng hoảng của phe XHCN tác động sâu sắc đến nước ta, trong khi những khuyết tật của cơ chế tập trung bao cấp bộc lộ ngày càng nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh phải trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế ác liệt..., lại bị bao vây, cấm vận bởi các thế lực đế quốc rất nặng nề. Đất nước ta trải qua những năm tháng khó khăn, khủng hoảng đến cùng cực. Nỗi trăn trở, tìm tòi tiến hành một sự nghiệp đổi mới toàn diện nhằm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng, phát triển tiến kịp với thời đại là một đòi hỏi sống còn, cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Một lần nữa Đảng ta chứng thực bản lĩnh, trí tuệ khi tiến hành mở ra sự nghiệp đổi mới toàn diện từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986).

Trong khi những chủ trương, đường lối của Đảng được triển khai trong thực tiễn cuối những năm 80 của thế kỷ XX với những kết quả rất đáng khích lệ, thì lần lượt các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô khủng hoảng trầm trọng rồi dẫn đến tan rã và sụp đổ. Trong hoàn cảnh đó, Đảng ta đã tiến hành họp Hội nghị trung ương 6 khóa VI, tháng 3 năm 1989 đề ra những nguyên tắc của sự nghiệp đổi mới, trong đó xác định rõ: “Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp” . Những nguyên tắc rường cột đó vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa chỉ đạo toàn bộ tiến trình đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành trong giai đoạn hiện nay, là nguyên nhân của thắng lợi và thành tựu vĩ đại của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tiến hành sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, đối mặt với những mặt trái của nền kinh tế thị trường và những nguy cơ từ “bên trong” dẫn đến sự an nguy của sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới. Đảng ta chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, đã sớm chỉ ra những nguy cơ, thách thức và đề ra chủ trương, đường lối, và nguyên tắc, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng. Trong đấu tranh với những cái xấu, cái sai, đối tượng đấu trang chỉ có “ta với ta”, Đảng ta khẳng định quyết tâm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” . Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được thúc đẩy mạnh mẽ đã tạo ra những chuyển biến căn bản, công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng gắn với nhiệm vụ phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tăng cường bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đem lại cơ đồ, tiềm lực, vị thế,uy tín chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân ta trên con đường đã lựa chọn.

Trong không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố: “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Những kết quả, thành tích đặc biệt đạt được của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu bắt đầu từ đầu năm 2020 được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta” .            

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với những thắng lợi của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII mà đứng đầu là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta tin tưởng rằng bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta không ngừng được củng cố, vun đắp, là sức mạnh vĩ đại, là động lực to lớn để chúng ta vững bước đi trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN./.

                                                                                                                                                              Nguồn:dangcongsan.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập