Đưa công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ngang tầm nhiệm vụ

Đặng Đình Tính

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

Ngày 10/6/1954, Tỉnh uỷ Bắc Ninh ra Nghị quyết số 10-NQ/BN chỉ định thành lập Đảng uỷ Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh (nay là Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); ngay sau khi thành lập, Đảng ủy Dân - Chính - Đảng tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp uỷ về công tác tư tưởng (nay là Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối); 70 năm từ khi Đảng bộ Khối được thành lập, công tác tư tưởng luôn được xem như một bộ phận trọng yếu, một vũ khí sắc bén không thể thay thế trong công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, chính việc quan tâm, dồn sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị thực sự đã tạo nền tảng, sức mạnh đoàn kết, phát huy được trí tuệ và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ.

Với phương châm công tác tư tưởng luôn đi trước, đi đầu và song hành với các nhiệm vụ cách mạng, sau khi Đảng bộ Khối được thành lập, công tác tuyên truyền, vận động cách mạng được các cấp ủy trong toàn Khối được chú trọng về mọi mặt, nhất là việc tổ chức lực lượng và hình thức hoạt động.

anh tin bai

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Mạnh Hùng trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024 gắn với Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh (10/6/1954 - 10/6/2024)

Từ thực tiễn phát triển và trưởng thành qua 70 năm, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn được quan tâm chú trọng.

Trong bối cảnh đất nước bị chia cắt làm hai miền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở chuyển hướng toàn diện tư tưởng sang thời chiến, vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam; thời kỳ này công tác tư tưởng của Đảng ủy Khối được triển khai thiết thực và hiệu quả, với ý chí “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, các phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, phong trào “Ba sẵn sàng” trong thanh niên; “Ba đảm đang” trong phụ nữ… được triển khai sâu rộng; phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” đã đến trận địa tên lửa biểu diễn phục vụ chiến sỹ; mậu dịch viên mang hàng hóa đến các trận địa pháo phòng không, phục vụ dân công tại công trường san lấp hố bom, thông xe, vận tải hàng hóa phục vụ chiến trường...

Thành quả lớn nhất của công tác tư tưởng thời kỳ này là tạo được sự đoàn kết, thống nhất chặt chẽ về chính trị và tinh thần trong toàn Đảng bộ, phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của quê hương và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu kiên cường, đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, xây dựng tiềm lực của hậu phương, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thu giang sơn về một cõi.

Bước sang giai đoạn 1976 – 1986, công tác tư tưởng của Đảng bộ chuyển trọng tâm từ phục vụ nhiệm vụ “Vừa sản xuất, vừa chiến đấu” sang phục vụ nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tập trung tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phấn đấu mỗi chi bộ phải thực sự là một pháo đài chiến đấu, hạt nhân lãnh đạo vững mạnh ở cơ sở. Mỗi đảng viên phải thực sự là một chiến sĩ tiên phong, tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng; ra sức phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức dấy lên một phong trào thi đua cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

         Sau Đại hội VI, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ, công tác tư tưởng đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững định hướng chính trị, cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển hoạt động thương nghiệp từ tự cung tự cấp, sang kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước nhằm giải quyết cơ bản được tình trạng khan hiếm lương thực, thực phẩm; tổ chức triển khai thực hiện ba chương trình kinh tế lớn: Sản xuất lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; từng bước đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và tiếp tục đi lên theo hướng xã hội chủ nghĩa.

Khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy, tập trung tuyên truyền, triển khai đồng bộ, có hiệu quả 10 nhiệm vụ cấp bách; phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ Khối về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được đẩy mạnh. Đội ngũ báo cáo viên trong toàn Đảng bộ không ngừng trưởng thành, nâng cao năng lực, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đổi mới.

 

anh tin bai

Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử, cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

Ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy Khối Bùi Hoàng Mai cùng các đại biểu và đoàn viên, thanh niên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I/2023 đi thăm và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư (Phù Khê, Từ Sơn)

Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới; tạo sự đồng thuận trong xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tăng cường công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện quyết liệt, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của quê hương, đất nước,…được tổ chức đã giúp củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Hoạt động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội ngày càng chủ động, có tính dự báo và định hướng tư tưởng đúng đắn, kịp thời trước những tác động đan xen của nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực... Tham mưu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc... đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

anh tin bai

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối Phạm Thị Yên trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho các tập thể đạt giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Bắc Ninh (10/6/1954 - 10/6/2024)

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ Khối luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác tuyên giáo đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Dự báo trong những năm tới, bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ngày một công khai, quyết liệt và trực diện hơn... Đây là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối cần lưu ý, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, làm thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. 

Hai là, tiếp tục tuyên truyền khát vọng vươn lên và ý chí, quyết tâm chính trị theo chủ đề của Đại hội XIII của Đảng: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

anh tin bai

Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ba là, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; các bài viết, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… tạo khí thế thi đua học tập, lao động sản xuất, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao trong xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bốn là, bám sát những vấn đề thực tiễn của đất nước, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác.

Năm là, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Sáu là, tiếp tục xây dựng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kiên định lập trường chính trị, vững vàng tư tưởng, trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo trên mặt trận công tác tư tưởng của Đảng. Phải nâng cao sự hiểu biết, trang bị những kiến thức, nắm chắc đường lối chủ trương của Đảng và các qui định mới. Phát huy tính tích cực trong tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; chuyên môn nghiệp vụ phải được nâng lên; không lạc hậu về tình hình, không yếu kém về chuyên môn.

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập