Định hướng công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024

- Tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024. Chú trọng tuyên truyền giải pháp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2024 nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

  - Tuyên truyền việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai các Quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu bền vững” gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 29/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  - Tuyên truyền sâu, rộng bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 - Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 1589/QĐ-TTg, ngày 08/12/2023 của Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

  - Tuyên truyền kết quả quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững” ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác.

  - Tuyên truyền kết quả triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  - Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong chỉ đạo rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng cờ Đảng, hình bản đồ Tổ quốc đảm bảo đúng quy định.

            - Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2024; nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; công tác quản lý lễ hội đầu xuân, nhất là các lễ hội lớn, lễ hội mang tính vùng miền; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

     - Tuyên truyền tình hình thế giới, nhất là xung đột Nga - Ukraina, xung đột Israel - Hamas, xung đột Châu Phi và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo theo quan điểm của Đảng, Nhà nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Bắc Ninh.

   - Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4/2000); ngày Bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998); ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008); ngày Sách Việt Nam (21/4/2014); ngày sinh V.L.Lênin (22/4/1870); ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976); ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975)… Chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2024).

Theo BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập