Tăng cường kết nối
Một trong những nội dung chủ đề công tác năm 2023 được Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định là “Tăng cường kết nối góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị”, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó, công tác tư tưởng là một trong những nội dung quan trọng tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động trong khối.

Tạo việc làm ổn định cho người lao động là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu trong công tác lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp

 

Những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tác động không nhỏ đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nắm bắt tình hình, Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức cho cử tri là cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tiếp xúc với các vị đại biểu Quốc hội của Đoàn ĐBQH tỉnh để nghe phổ biến chủ trương, định hướng của Đảng, nhà nước về lao động, công đoàn. Đồng thời, cử tri đóng góp nhiều ý kiến quý báu, thiết thực góp phần hoàn thiện dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng bảo đảm hiệu quả, công bằng, tiến bộ, thu hút được nhiều người lao động đến với hệ thống bảo hiểm, làm căn cứ bảo vệ, chăm lo đời sống người lao động ngày càng tốt hơn. Cũng tại hội nghị, cử tri kiến nghị đến các cơ quan chức năng trung ương và địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Đây là một trong những hoạt động cụ thể mà Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện để tăng tính kết nối giữa cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức với người lao động trong Khối.
Công tác tuyên truyền được các cấp ủy trong Đảng bộ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước; tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và của tỉnh, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Đảng bộ tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tiếp sóng trực tiếp điểm cầu của tỉnh về nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Chỉ đạo tổ chức 21 điểm cầu của các TCCS Đảng trong toàn Đảng bộ Khối với gần 2.300 cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú dự. Tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khen thưởng 32 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 để tuyên truyền, lan tỏa các gương điển hình trên các hệ thống thông tin của Trung ương, của tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 1 cá nhân.
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở cụ thể hóa nội dung Chuyên đề năm 2023 theo chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan, đơn vị và tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề 2 - 4 kỳ/ năm với các nội dung cụ thể học tập và làm theo Bác. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ đăng ký học tập và làm theo gắn với nội dung cam kết thực hiện NQTW 4 (khóa XII, khóa XIII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên, CBCC cuối năm. Các cấp ủy đăng ký lựa chọn những việc làm cụ thể, tiêu biểu, sáng tạo, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá; định kỳ rà soát, kiểm điểm việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng. Đồng thời xác định, lựa chọn những nội dung mang tính đột phá, những hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thái độ ứng xử với Nhân dân và khách hàng theo tiêu chí đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; từ đó xây dựng các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, có 100% TCCS Đảng tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác trên cơ sở nhiệm vụ được phân công.
Tăng cường kết nối đã giúp các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ phát huy vai trò lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm trong tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được coi trọng, tạo động lực cho cán bộ, đảng viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thanh Hương (Báo Bắc Ninh)
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập