Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ tại Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang

Ngày 13/4, đồng chí Đồ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang, trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Bắc Ninh. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đại diện Đảng ủy Cục Hải quan Bắc Ninh.

 

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đỗ Đình Hữu dự sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang


Chi bộ Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang có 25 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Tháng 3, Chi ủy Chi bộ tập trung tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; kết quả, những nội dung quan trọng, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tuyên truyền gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác. Tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 “Đoàn kết- Sáng tạo- Trách nhiệm- Nêu gương”, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Tuyên truyền ngành Hải quan hướng tới mô hình quản lý hiện đại, thông minh, ứng dụng tối đa công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương thức quản lý, đổi mới toàn diện hoạt động Hải quan, tạo cơ sở pháp lý để áp dụng phương thức quản lý Hải quan hiện đại trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, Chi bộ đề nghị lãnh đạo Chi cục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả một số công tác chuyên môn như: Tiếp tục rà soát, thống kê các mặt hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp đăng ký thủ tục hải quan tại Chi cục; Đối chiếu với các mặt hàng Mỹ áp thuế Trung Quốc; Đề ra các giải pháp chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp qua lãnh thổ Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Bám sát lộ trình thực hiện Hiệp định thương mại tự doa Việt Nam - EU (EVFTA); Cập nhật kịp thời các biểu thuế mới theo cam kết của Hiệp định, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đầy đủ  và đúng theo tinh thần của Hiệp định.

Trong tháng 3/2021, Chi ủy Chi bộ đã tập trung lãnh đạo 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tư tưởng chính trị ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, của cơ quan, và địa phương nơi cư trú. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cán bộ đảng viên, quần chúng và người lao động luôn có tư tưởng lập trường kiên định, vững vàng; chấp hành đúng đắn và tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt nội quy của Ngành, cơ quan, địa phương. Chi bộ đã tổ chức, thực hiện nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/3 - 28/3/2021 tại điểm cầu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của Trung ương Đảng về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tăng cường quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú theo quy định của Đảng. Lãnh đạo làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới, tiếp tục theo dõi giúp đỡ 02 quần chúng ưu tú để phấn đấu kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2021, trong tháng 4/2021 tiến hành kiểm tra theo Điều 30- Điều lệ Đảng đối với 01 đảng viên. Tăng cường lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể quần chúng quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nâng cao công tác tự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm Quy chế công vụ, kỷ cương kỷ luật hành chính, không để xảy ra sai sót trong quản lý, thi hành công vụ; lãnh đạo các đoàn thể hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cấp ủy Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo Chi cục triển khai thực hiện công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn, ổn định biên chế tổ chức; quan tâm chế độ chính sách CBCC, nhân viên; bảo vệ chính trị nội bộ; khuyến khích cán bộ, đảng viên thường xuyên tự giác nâng cao công tác đào tạo, học tập bồi dưỡng cá nhân, đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 3/2021 đạt 2,82 tỷ USD; trong đó: kim ngạch nhập khẩu 1,34 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu 1,47 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lũy kế đến ngày 31/3/2021 đạt 7,46 tỷ USD, bằng 181,5% so với kim ngạch xuất nhập khẩu cùng kỳ năm 2020 (7,46/ 4,11 tỷ USD). Số thu ngân sách tháng 3/2021 đạt 184,3 tỷ đồng; Lũy kế thu NSNN đạt 529,24 tỷ đồng, bằng 46,02% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2021, tăng 176,95% so với cùng kỳ năm 2020 (529,24/ 299,08 tỷ đồng).

 

Đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết lãnh đạo Chi bộ thẳng thắn, dân chủ

           

Các đảng viên trong Chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận tích cực, thẳng thắn, sôi nổi, thống nhất Nghị quyết lãnh đạo tháng 4/2021: Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, quần chúng về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tiếp tục tổ chức cho 100% đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Trung ương về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú. Xem xét giúp đỡ quần chúng ưu tú có nguyện vọng vào Đảng để làm thủ tục kết nạp Đảng. Thực hiện công tác kiểm tra - giám sát, lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị theo kế hoạch.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo, triển khai, duy trì tốt các công tác nghiệp vụ về giải quyết thủ tục hàng hóa XNK qua địa bàn; thực hiện tốt các công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; thường xuyên đánh giá số thu thuế NSNN theo kế hoạch đã được xây dựng dự toán thu của năm; đôn đốc nợ thuế, nợ phạt; triển khai công tác kiểm tra công vụ, công tác rà soát chuẩn bị thanh tra, kiểm tra nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thực thi công vụ theo định hướng của Ngành không để xảy ra tình trạng tồn đọng công việc. Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc nộp tiền phạt chậm nộp theo đúng quy định. Tiếp tục đôn đốc và thống kê các doanh nghiệp đã nộp Báo cáo quyết toán năm 2020; rà soát, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch, báo cáo danh sách các doanh nghiệp dự kiến đề xuất kiểm tra Báo cáo quyết toán năm 2021. Tiếp tục lãnh đạo triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về chính sách, thủ tục hải quan, chính sách thuế xuất nhập khẩu cho cán bộ công chức, cộng đồng doanh nghiệp tại địa bàn; Tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan theo chương trình kế hoạch; thực hiện công tác đôn đốc thu đòi nợ thuế, nợ phạt. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; thực thi công vụ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ hải quan và các văn bản quy định pháp luật. Lãnh đạo đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ; ổn định tổ chức, sắp xếp các vị trí việc làm đi vào ổn định đối với cán bộ, đảng viên được luân chuyển, điều động của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu ghi nhận Chi bộ Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang tổ chức các bước sinh hoạt theo đúng quy định, các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, sôi nổi với tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Tỉnh Bắc Giang đang đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư, khối lượng công việc của cán bộ Chi cục ngày càng nhiều, thường xuyên phải làm việc ngoài giờ hành chính và công tác xa gia đình, đề nghị lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh chia sẻ hơn nữa với khó khăn vất vả của cán bộ đảng viên Chi cục. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra trong tháng 4 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị đơn vị tập trung rà soát, bổ sung các chỉ tiêu trong Chương trình hành động của Chi bộ thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ XIII để tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đi bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, củng cố công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ Cục Hải quan Bắc Ninh giữ vững vị trí là Đảng bộ nhiều năm liền được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Khối 

Đối với các đề xuất, kiến nghị của đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị lãnh đạo Đảng ủy Cục Hải quan Bắc Ninh ghi nhận, trao đổi, phân tích làm rõ nhiều vấn đề đảng viên quan tâm, đồng thời giao cho ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, giải quyết trong thời gian tới.

- Nguyễn Khánh Hà -

UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập