Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh

Sáng 24/11, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự

    Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

  Toàn cảnh Hội nghị

Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu, Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh. Cùng với việc xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, tỉnh tập trung xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.

Hội nghị cũng dành thời gian thông tin những điểm mới trong Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71. Sau Hội nghị các Chi bộ tiến hành thảo luận tại chi bộ, các đồng chí các bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn. Cùng với đó, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở lao động -Thương binh và Xã hội  trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                             -Thanh Trà-

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập