Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh

 Chiều 23/11, Đảng ủy Cục Dự trữ NNKV Hà Bắc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Dự trữ NNKV Hà Bắc chủ trì Hội nghị; đồng chí Hà Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục phó Cục Dự trữ NNKV Hà Bắc; Đoàn Quang Hưng, Chủ tịch Công đoàn, Cục phó Cục Dự trữ NNKV Hà Bắc; Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ nhiệm kiểm tra, Cục phó Cục Dự trữ NNKV Hà Bắc; đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung Nghị quyết tại Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết số 71-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” đã đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, truyền đạt các nội dung Nghị quyết tại Hội nghị

Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu, Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh. Cùng với việc xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, tỉnh tập trung xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71. Sau Hội nghị các Chi bộ tiến hành thảo luận tại chi bộ, các đồng chí cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn. Cùng với đó, mỗi đảng viên cần nêu cao trách nhiệm nêu gương, tự tu dưỡng, rèn luyện giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                      Bài ảnh: Khánh Hà-Thanh Trà

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập