Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoa Nguyễn

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cuốn sách chứa đựng giá trị to lớn; được tổng kết lại từ những bài phát biểu, bài nói chuyện và những chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Song, với góc nhìn phiến diện cùng động cơ chính trị thiếu trong sáng, nhiều thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cuốn sách nói trên. Theo chúng, việc xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” chỉ nhằm “đánh bóng tên tuổi của một cá nhân lãnh đạo”; “nội dung cuốn sách mang tính chất mị dân, ru ngủ quần chúng”. Thậm chí, các thế lực thù địch, phản động còn tuyên truyền luận điệu cho rằng “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam chỉ là khẩu hiệu, hình thức”, “cuốn sách nói đến thành tích phòng, chống tham nhũng nhưng thực chất là che đậy cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng”…

Những luận điệu này đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền trên nhiều nền tảng xã hội, tác động đến nhận thức của nhiều tầng lớp nhân dân. Vì vậy càng trở lên nguy hiểm. Rõ ràng, phía sau các luận điệu này chính là âm mưu thâm độc nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng và uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng ta nói chung. Phủ nhận giá trị, ý nghĩa Cuốn sách cũng là thủ đoạn nhằm xuyên tạc, phủ nhận mục đích, ý nghĩa, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng cả hệ thống chính trị đã nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Đồng thời, sâu xa hơn là nhằm phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phá hoại sự đồng thuận, tạo dựng mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ Đảng, Nhà nước và trong xã hội; làm cho người dân dao động, nghi ngờ vào quyết tâm của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trước hết cần khẳng định, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng ta, Nhà nước ta. Cách đây hơn 10 năm, tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ta đã nghiêm túc nhìn nhận: “tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành… gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước” (1). Với tinh thần tự phê bình, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ta đã kiên quyết, kiên trì lãnh đạo công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoa Nguyễn

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Với kết cấu gồm ba phần, dung lượng hơn 600 trang cùng 111 bức ảnh, Cuốn sách đã không chỉ làm rõ bản chất, biểu hiện của tham nhũng, tiêu cực; tính tất yếu phải kiên định, kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cách chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn nêu rõ kết quả, phương hướng, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tác giả Cuốn sách nêu rõ: “Trung ương không bao giờ nhụt chí”, “nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm” và “việc xử lý cán bộ có sai phạm, trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng giờ đánh từ trên đầu nhiều hơn” (2).

Thực tế đã minh chứng, những quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực tiếp là tư tưởng, quyết tâm của đồng chí Tổng Bí thư là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp. Đặc biệt, trong hơn 10 năm trở lại đây, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược” (3). Đảng và Nhà nước ta đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, với mức án nghiêm khắc và nhân văn; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường xây dựng và hoàn thiện thể chế về kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng; kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng,… Nhờ đó, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao ý chí, niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.

Vì vậy, có thể khẳng định cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn; là “cẩm nang quan trọng” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách cũng góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa to lớn của Cuốn sách mà các thế lực thù địch, phản động cố tình rêu rao là hoàn toàn sai trái, phiến diện, cần bị vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thời gian tới các cấp, các ngành, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, các nhà nghiên cứu và nhân dân cần lan toả, làm sâu sắc hơn giá trị của cuốn sách, cập nhật nội dung cuốn sách vào chương trình giảng dạy đối với các học viên học cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh, các cán bộ được quy hoạch… Từ đó, khẳng định và phát huy giá trị to lớn của cuốn sách trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng thời, cần tiếp tục giữ vững quyết tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” (4) cùng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Từ đó, góp phần vào việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đất nước ta phồn vinh hạnh phúc. Đó cũng là cách khẳng định rõ mục tiêu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vì sự ổn định, phát triển của đất nước, vì tương lai của dân tộc, là nhằm chống “giặc nội xâm”, không phải là cuộc đấu giữa các “phe cánh” hay “đấu đá nội bộ” (5) như những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động./.