Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ Ban quản lý An toàn thực phẩm tỉnh luôn chú trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 58 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng ủy đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng đổi mới, tuyên truyền, vận động để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Đảng uỷ đã tập trung quán triệt, bám sát Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Đảng uỷ Khối CCQ &DN tỉnh, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế đơn vị, định hướng thông tin, tuyên truyền kịp thời phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm nền tảng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

 Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Năm 2021, đã tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành 07 văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm;  tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”. Đề xuất 01 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” trình UBND tỉnh; phê duyệt Đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Trực tiếp ban hành hơn 1.000 văn bản chỉ đạo, điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; triển khai áp dụng bộ tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống; Công tác giám sát mối nguy, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm được thực hiện nghiêm túc, tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo ATTP tại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, phục vụ các lễ hội, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh...; tuyên truyền  hơn 200 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phần và xuất bản 06 bản tin An toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ hơn 10.000 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh; cấp 412 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; tiếp nhận 602 giấy cam kết đảm bảo ATTP…

                                             anh tin bai

Triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Ảnh minh hoạ.

 

anh tin bai

Đoàn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ban đã đẩy mạnh thực hiện Chuyên đề toàn khóa – Chuyền đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII;  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước luôn được Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên. Tuyên truyền sâu rộng các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2021; chủ đề năm 2021 của tỉnh, của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; tích cực tham gia tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 khóa XII, XIII; các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ tổ chức được 08 buổi học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Sau học tập, 100% các tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên đăng ký làm theo sát với nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể, cá nhân gắn với nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng cán bộ, đảng viên để kịp thời động viên, nhắc nhở, có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng viên. Đảm bảo quyền của đảng viên được thông tin và thảo luận sau khi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Việc biểu quyết công việc của Đảng được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng thành nghị quyết của Đảng bộ. Kết quả đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng các cấp trong công tác chính trị tư tưởng, phương thức thực hiện công tác chính trị tư tưởng được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng với Đảng. Chú trọng nêu cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu và tập thể cấp ủy, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; dân chủ trong thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phù hợp với từng lĩnh vực, từng giai đoạn.

anh tin bai

                   Toàn cảnh Họp chi bộ định ký tháng 10/2021

 

anh tin bai

 Lãnh đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Kim Thân

  Đảng bộ luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên cả về chất lượng và số lượng; tạo điều kiện để đội ngũ đảng viên được nâng cao chất lượng về mọi mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2021, Đảng uỷ đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; kết nạp 03 đảng viên mới; cử 03 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới; cử 07 đoàn viên tham gia lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp đảng. Các Chi bộ duy trì nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề theo quy định, quan tâm đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.Việc quản lý, đánh giá công chức, đảng viên nơi cư trú được quan tâm; Đảng bộ tổ chức lấy ý kiến nhận xét của các chi bộ nơi cư trú, kết quả 100% đảng viên của Đảng bộ chấp hành tốt quy định của pháp luật và quy chế nơi cư trú. Nghiêm túc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tư duy trong quản lý, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể trong thực hiện mọi mặt công tác, qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm  công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khoá và năm 2021 theo đúng quy định, sát với tình hình thực tế và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần đảm bảo tính nghiêm minh trong Đảng. Toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra được 15 đảng viên; thực hiện giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm bị xử lý, kỷ luật. Qua đánh giá, phân loại năm 2021, đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt  nhiệm vụ; có 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 8/8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 2/8 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ đề nghị cấp trên công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Với những kết quả đạt được thời gian qua, đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Ban Quản lý an toàn thực phẩm. Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, Đảng ủy cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, của Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tăng cường được sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, làm cơ sở xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ tạo động lực để Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch,vững mạnh.

 

                                                                                                                                                                                                            Thanh Trà  

Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 85
  • Trong tuần: 23 557
  • Tất cả: 855366
Đăng nhập