Hiệu quả từ Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh khóa XIX

Là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, kéo theo nhiều lao động tỉnh ngoài đến làm việc sinh sống nên những năm gần đây Bắc Ninh tăng nhanh dân số làm số trẻ em, số học sinh, số lớp học tăng mạnh, trong khi số biên chế ngành Giáo dục - Đào tạo giảm, dẫn đến tình trạng thiếu nhiều giáo viên ở các cấp học.

Để tháo gỡ cho ngành Giáo dục - Đào tạo, ngày 16-7-2021, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá XIX ban hành Nghị quyết số 17 về việc hỗ trợ kinh phí hợp đồng lao động giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX và nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập năm học 2021-2022. Tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí để ngành Giáo dục-Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 398/TTr-UBND ngày 5- 7 -2021, với tổng kinh phí dự kiến 214,2 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên (số giáo viên chênh lệch giữa số được giao so với định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 121,4 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí chi trả hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non công lập 92,8 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ 10 tháng, từ ngày 1- 8- 2021 đến khi kết thúc năm học 2021 - 2022 theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Sau khi HĐND tỉnh ban Nghị quyết số 17/NQ-HĐND, ngày 4-8-2021 UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn số 2378/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND. Sở Giáo dục-Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính ban hành văn bản Hướng dẫn số 1464/HDLN-GDĐT-NV-TC ngày 27-9-2021 về việc hợp đồng lao động giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT và nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022. UBND cấp huyện và Sở Nội vụ, Sở Giáo dục -Đào tạo đã chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX và Trung tâm GDNN-GDTX hợp đồng lao động giáo viên và nhân viên nấu ăn. Qua đó, khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên nấu ăn ở các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh góp phần ổn định và nâng cao chất lượng giáo dục.
Tuy nhiên, thông qua cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiến hành vào tháng 5-2022 đối với một số ngành, địa phương cho thấy tình trạng thiếu giáo viên tuy đã được khắc phục cơ bản nhưng chưa triệt để. Theo báo cáo của Sở Nội vụ: Tổng số hợp đồng lao động được phê duyệt 4.877 người, trong đó giáo viên 3095 người (cấp mầm non 1746 người, tiểu học 854 người, THCS 377 người, THPT 48 người, GDTX và GDNN-GDTX 70 người); nhân viên nấu ăn 1782 người. Mức hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động giáo viên cấp mầm non là: 5.191.452 đồng/giáo viên/tháng; cấp tiểu học, trung học cơ sở, THPT, GDTX và GDNN-GDTX là: 5.286.708 đồng/giáo viên/tháng. Mức hỗ trợ chi trả hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn: 5.096.196 đồng/nhân viên/tháng. Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 10 tháng, từ 1-9-2021 đến khi kết thúc năm học 2021-2022 theo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học của Bộ Giáo dục- Đào tạo.
Kết quả, toàn tỉnh thực hiện hợp đồng lao động giáo viên 2.043/3.095 người (chiếm 66,0%), trong đó cấp mầm non 905/1.746 người (chiếm 51,8%; tiểu học 653/854 người (chiếm 76,5%); THCS 367/377 người (chiếm 97,3%); THPT, GDTX đạt 100%. Hợp đồng lao động nhân viên nấu ăn các cơ sở giáo dục mầm non đã thực hiện 1558/1782 người (chiếm 87,4%).
Như vậy, dù đã có sơ sở pháp lý hữu hiệu là Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh nhưng việc thiếu giáo viên vẫn diễn ra. Nguyên nhân do một số địa phương chưa chủ động trong tổ chức thi tuyển giáo viên. Hơn nữa, do kinh phí chi trả còn thấp so với thu nhập bình quân của khu công nghiệp, thời gian chi trả chỉ được thực hiện 10/12 tháng trong năm nên khó thu hút được lao động hợp đồng giáo viên và nhân viên nấu ăn ở các địa phương công nghiệp phát triển mạnh.  
Theo tính toán của Sở Nội vụ, năm học 2022-2023, toàn tỉnh thiếu khoảng 3.514 giáo viên. Để giải quyết triệt để tình trạng này, bên cạnh việc kiến nghị, đề xuất với Trung ương xem xét biên chế cho ngành Giáo dục - Đào tạo và tổ chức tuyển dụng đầy đủ các chỉ tiêu biên chế đã được giao, có lẽ cần sự tác động mạnh mẽ hơn nữa về chính sách để đội ngũ giáo viên và nhân viên nấu ăn hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục công lập yên tâm công tác.

                                                                                                                                                                 Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 85
  • Hôm nay: 1224
  • Trong tuần: 11 933
  • Tất cả: 534719
Đăng nhập