Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

anh tin bai

Tại điểm cầu  Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được kết nối với điểm cầu của Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì; Với hơn 150 đại biểu tham dự là báo cáo viên Đảng ủy Khối; Bí thư, phó bí thư các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

anh tin bai

 

            Đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy khối

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ ra mắt bộ sách Vang vọng lời nước non. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung, phát triển, hoàn thiện trong quá trình hoạt động cách mạng và được đúc kết trong 15 tập của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. Chọn lọc công phu từ hàng chục nghìn trang của bộ sách này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ ấn phẩm Vang vọng lời nước non, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Báo cáo tóm tắt kết  quả đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội, siết chặt và tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị.

Kết luận số 01 được triển khai thực hiện rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng  trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Nổi bật là việc giải quyết hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội… tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị trong 1 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt. Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước tiếp tục tập trung thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và đề cao trách nhiệm nêu gương. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; rà soát, bổ sung, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các kết quả thực hiện Kết luận 01, nhất là tập trung tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung Bộ sách “Vang vọng lời non nước”, tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát Kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục triển khai thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành việc chấm, xét giải và gửi dự thi Trung ương trong quý IV/2022. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp, các ngành. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Kết luận 01 trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                 -Thanh Trà-

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 886
  • Trong tuần: 10 812
  • Tất cả: 470376
Đăng nhập