Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và trực tiếp báo cáo nội dung.

anh tin bai

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và trực tiếp báo cáo nội dung

 

Tại điểm cầu Trụ sở các Ban Đảng được kết nối với điểm cầu của Tỉnh ủy Bắc Ninh có đồng chí: Trần Văn Vững,TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chủ trì. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Cùng dự có các đồng chí UVBCH Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối với hơn160 đại biểu tham dự.

anh tin bai

                                                                                                  Các đại biểu tham dự

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông tin một số nội dung chính của Hội nghị Trung ương 5. Theo đó, từ ngày 4/5/2022-10/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa  XIII họp Hội nghị lần thứ 5 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về 9 nội dung, tập tủng bàn về 2 vấn đề lớn: Phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng Đảng là then chốt. Hội nghị cho ý kiến quyết định để thảo luận về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xétt, thảo luận các Tờ trình, Đề án và Báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã Quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII Ban Chấp hành  Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lầnthứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý.

Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để định hướng, thông tin nhanh và tuyên truyền nội dung ngắn gọn về kết quả Hội nghị Trung ương 5 Khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tham mưu, chỉ đạo, triển khai kết quả trọng tâm của Hội nghị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương  khóa XIII đến đông đảo đảng viên. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Về công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 đồng chí Lại Xuân môn đề nghị cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung vào bối cảnh, thời gian diễn ra và kết quả của Hội nghị, ý kiến góp ý và sự quan tâm cảu cán bộ đảng viên, nhân dân đối với nội dung thảo luận, kết luận của Hội nghị, bài phát biểu khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, khẳng định và làm rõ quá trình chuẩn bị, tổng kết các nộ dung trình Hội nghị Trung ương 5.

Thứ ba, bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đề ra, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và ban Bí thư cũng như tình hình thực tiễn của đất nước, địa phương, của khu vực và tình hình thế giới.

 Thứ tư, thông qua việc tuyên truyền thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ được tầm quan trọng nội dung Hội nghị Trung ương 5.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ban Tuyên giáo phải hướng dẫn nhanh nhưng chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, quan trọng; tuyên truyền các sự kiện đối ngoại quan tọng của đất nước cũng như tuyên truyền, quán triệt một số nội dung quan trọng khác.

Sau Hội nghị, tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Các cấp, các ngành từ tỉnh tới cơ sở bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương; chủ động cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương bằng Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của địa phương, đơn vị. Rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2022, trên cơ sở đó tập trung các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị Trung ương 5 ban hành theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

                                                                         -Thanh Trà-

                                         

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 857
  • Trong tuần: 10 783
  • Tất cả: 470347
Đăng nhập