Phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức liên quan, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy các cấp, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, ghi dấu vào những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực.

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Xuân Me

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18 về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình số 44-CTr/TU và Kế hoạch số 41-KH/TU của Tỉnh ủy để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chính thức hoạt động từ ngày 1-1-2019). Việc hợp nhất 2 Đảng bộ Khối thể hiện rõ quyết tâm và là bước cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

 

Một số mục tiêu chủ yếu năm 2019: 100% đảng viên và trên 85% quần chúng tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phấn đấu có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp ít nhất 300 đảng viên mới, 100% đảng viên dự bị được xét chuyển Đảng chính thức; lãnh đạo thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm ở mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Theo cơ cấu tổ chức sau khi hợp nhất 2 Đảng bộ, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 124 tổ chức cơ sở Đảng được lập ở các đơn vị trực thuộc với 6.512 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có 9 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chỉ định đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ngay những ngày đầu sau khi hợp nhất 2 Đảng bộ, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương, kịp thời củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chương trình công tác, nhiệm vụ năm 2019, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân trong toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và định hướng những năm tiếp theo. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm theo quy định.

Thứ hai, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ Khối năm 2019. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 55 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/T.Ư ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ ba, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình số 44-CTr/TU và Kế hoạch số 41-KH/TU của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quy trình kiện toàn công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các cơ quan, đơn vị; lấy phiếu tín nhiệm chức danh bầu và bổ nhiệm theo Quy định số 262-QĐi/T.Ư ngày 8-10-2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Quyết định 732-QĐ/TU ngày 29-3-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với xây dựng kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương.

Thứ tư, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW và Kết luận số 18-KL/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thứ năm, thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quyết tâm hành động vì môi trường sạch”. Cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực trí tuệ, làm tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Đảng, MTTQ và đoàn thể của tỉnh.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng các cấp; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Quyết định số 102, 109-QĐ/T.Ư ngày 3-1-2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định./.

 

- Đỗ Đình Hữu-

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập