Vai trò của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng CNH, HĐH ở Bắc Ninh giai đoạn hiện nay

 

Tuyên truyền miệng là dùng miệng để tuyên truyền trực tiếp với người nghe, không qua một phương tiện trung gian nào nhằm tuyên truyền một cách có hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của một giai cấp, lực lượng xã hội. Tuyên truyền miệng là một loại hình đặc biệt để tiến hành công tác tư tưởng, là một nghệ thuật - nghệ thuật tác động của người nói (nhà tuyên truyền) đối với người nghe (đối tượng tuyên truyền). Trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng, là loại hình đặc biệt, kênh thông tin hiệu quả, “một mắt xích quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân”. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Hoạt động này là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào cách mạng. Tuyên truyền miệng có thể tiến hành bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, thích hợp với mọi điều kiện, hoàn cảnh; đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng; có sức truyền cảm, thuyết phục, cổ vũ mạnh mẽ; có khả năng gắn với đời sống một cách sinh động; kết hợp giữa xây và chống, đấu tranh phê phán tiêu cực, sai trái; giải đáp thắc mắc của người nghe thông qua đối thoại trực tiếp. Hiện nay, cho dù có những phương tiện truyền thông hiện đại, nhưng tuyên truyền miệng vẫn là hình thức, phương pháp tuyên truyền đặc biệt quan trọng. 

anh tin bai

                        Hội nghị tổng kết các hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ

Cùng với vai trò tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền miệng cũng là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. Tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là một mắt xích quan trọng, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân, Trung ương với địa phương, cơ sở để vừa đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân, vừa nắm bắt, phản ánh trung thực, kịp thời tư tưởng, tâm tư, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của nhân dân đối với lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác tuyên truyền miệng là trực tiếp với các đối tượng là con người, gắn truyền đạt với đối thoại, trao đổi, truyền tải những thông tin nội bộ cần thiết phục vụ công tác tư tưởng đối với tất cả các đối tượng ở mọi hoàn cảnh, điều kiện một cách linh hoạt. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong toàn xã hội, củng cố niềm tin tuyệt đối của quần chúng nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự bùng nổ về thông tin đại chúng với những phương tiện truyền thông hiện đại đem nội dung thông tin đến cho người tiếp thu nhanh, chính xác,… nhưng không phương tiện nào có thể thay thế được hoạt động tuyên truyền miệng vì: Đây là phương tiện truyền thông ra đời sớm nhất và giữ vai trò rất quan trọng trong xã hội loài người.

Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ hơn vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển toàn diện đất nước. Kế thừa có chọn lọc Văn kiện Đại hội VIII, X, XI, XII và phát triển những quan điểm chỉ đạo, những định hướng lớn của Đảng về KH&CN, Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng chứa đựng nhiều điểm mới rất phong phú, toàn diện và sâu sắc, trong đó, các quan điểm phát triển KH&CN tiếp tục được nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng chỉ rõ: “Phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước”. Như vậy có thể thấy, khoa học và công nghệ được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên xuốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực quan trọng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, một trong những khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, công tác tuyên truyền, truyền thông về khoa học và công nghệ đóng vai trò hết sức quan trọng. Trước hết, hoạt động này giữ vai trò chủ đạo trong công tác giới thiệu, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu. Qua các kênh thông tin tuyên truyền, người dân cũng như các cấp chính quyền ý thức được vai trò của KH&CN có tính chất quyết định phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa và của cả nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở mức nhận thức, hoạt động tuyên truyền phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội, biến thành hành động, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH&CN vào công tác quản lý, sản xuất và đời sống. Để thực hiện công tác truyền thông KH&CN thì hoạt động tuyên truyền miệng là cách tiếp cận mang tính trực quan và đạt được hiệu quả cao nhất.

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền miệng về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của KH&CN nói riêng và quá trình CNH, HĐH đất nước. Thông qua hoạt động này, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng về khoa học và công nghệ đã được đưa nhanh tới các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, các văn bản quan trọng về quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh cũng được phổ biến tới người dân và doanh nghiệp một cách nhanh nhất, góp phần triển khai hiệu quả các hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo tốt tiến độ và kế hoạch đề ra. Điển hình, trong năm 2020, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 phê duyệt Chương trình thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn Bắc Ninh…, qua đó triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ bảo hộ thương hiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề và các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nhiều sáng kiến kỹ thuật tiến bộ được áp dụng vào sản xuất và đời sống góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, từng bước xử lý ô nhiễm môi trường; các giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 được tăng cường mở rộng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và từng bước hiện đại hóa các cơ quan hành chính nhà nước tới các địa phương, cơ sở. Đạt được những kết quả như vậy, đóng góp một phần quan trọng chính là nhờ công tác tuyên truyền miệng về khoa học và công nghệ.

Tuy nhiên, tuyên truyền miệng khoa học và công nghệ nói riêng và hoạt động tuyên truyền miệng nói chung trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện:

Một là, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước, hoạt động tuyên truyền miệng là hoạt động mang tính trực tiếp truyền đạt thông tin từ người nói đến người nghe do đó trong tình hình như vậy, hoạt động tuyên truyền miệng gặp phải nhiều khó khăn và hạn chế.

Hai là, các hình thức tuyên truyền miệng về khoa học và công nghệ đa số mới chỉ dừng lại ở các hình thức như Hội thảo, Tập huấn, Hội nghị đầu bờ chưa có nhiều hình thức sinh động hơn, do đó hoạt động này chưa được diễn ra thường xuyên và liên tục. Đồng thời, đối tượng tham gia theo các Hội thảo, Tập huấn là những đối tượng cụ thể, hầu hết là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mức độ phổ biến rộng rãi tới người dân chưa cao.

Ba là, đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền chủ yếu là kiêm nhiệm và có số lượng ít, việc tuyên truyền chủ yếu là tự tìm hiểu qua công tác chuyên môn và truyền đạt lại theo sự hiểu biết của mình, chưa được đào tạo bài bản về phương pháp cũng như các hình thức truyền đạt chưa đa dạng, phong phú.

Trong thời gian tới, để tăng cường nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác  tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ, đáp ứng CHN, HĐH ở Bắc Ninh giai đoạn hiện nay cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể như sau:

Một là, phải tăng cường sự lãnh đạo và tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng. Hàng tháng, hàng quý cần có những chủ trương, hành động cụ thể để lãnh chỉ đạo công tác này. Chủ động phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về khoa học và công nghệ cũng như định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên.

Hai là, tập trung xây dựng, tăng cường về số lượng báo cáo viên, chú trọng nâng cao chất lượng thông qua việc cử báo cáo viên tham gia những khóa tập huấn kỹ năng thuyết trình. Đây là vấn đề quan trọng, quyết định trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động tuyên truyền miệng. Đội ngũ báo cáo viên phải là những cán bộ, đảng viên được cấp ủy trực tiếp lựa chọn; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; có nghệ thuật diễn giải truyền cảm, thuyết phục người nghe; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác TTM.

Ba là, tăng cường xây dựng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, không chỉ thông qua những hình thức như Hội thảo, Tập huấn mà còn tổ chức các chương trình sinh hoạt theo chuyên đề, mời đa dạng các tầng lớp nhân dân tham dự, qua đó có thể phổ biến sâu rộng hơn nữa những thành tựu và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về khoa học và công nghệ.

 Bốn là, Tiếp tục quán triệt và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh. Tập trung phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng và cơ bản nhất; đồng thời, chú ý phân tích làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn, giá trị khoa học, tính sáng tạo và những phát triển mới của quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách mới và các giải pháp lớn về phát triển khoa học và công nghệ mà Đại hội Đảng lần thứ XIII và các hội nghị Ban chấp hành Trung ương đề ra, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội./.

 

                        Đảng ủy Sở Khoa học - Công nghệ

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 44
  • Hôm nay: 259
  • Trong tuần: 8 947
  • Tất cả: 423016
Đăng nhập