Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Đổi mới, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh là tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ có 18 Chi bộ trực thuộc, 362 đảng viên, trong đó có 333 đảng viên chính thức, 29 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh, cán bộ, đảng viên, CNVLĐ Công ty Điện lực Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI.

* Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trong Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của đơn vị.

Kết quả, trong 5 năm, Đảng ủy Công ty đã  lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đã giải quyết tốt nguồn điện, lưới điện đáp ứng kịp thời các nhu cầu về điện của nhân dân trong tỉnh. Trong những năm qua, sản lượng điện tiêu thụ của Bắc Ninh luôn tăng trưởng ở mức cao. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo triển khai một loạt các giải pháp như: một mặt bám sát phụ tải, dự báo đúng nhu cầu, phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương điều chỉnh quy hoạch phát triển lưới điện tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2025, có tính đến năm 2030; mặt khác chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo ngành điện cấp trên đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp và đường dây 110kV, lưới điện trung áp, hạ áp cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Công ty luôn chủ động tìm phương thức vận hành hợp lý, kinh tế, không để mất điện kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Đến nay, nguồn điện, lưới điện của Bắc Ninh cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu điện của các phụ tải trên địa bàn đặc biệt phụ tải lớn ở các khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp làng nghề.

Từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý điều hành theo phương châm: nề nếp, chính xác, khoa học, đúng qui trình, qui phạm và thống nhất từ Công ty đến các đơn vị, tổ đội sản xuất và người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng thiết bị, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng đạt hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ, đã có 60 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng sáng kiến Công ty, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận, đang được ứng dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi mỗi năm hàng chục tỷ đồng.

Công tác an toàn, bảo hộ lao động thường xuyên được quan tâm từ việc trang bị BHLĐ, các trang thiết bị ATLĐ chất lượng đến việc tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở kịp thời, tạo niềm tin và tự giác trong việc chấp hành các quy trình, quy phạm khi thực hiện nhiệm vụ của người lao động.

Trong công tác kinh doanh điện năng, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện theo hướng ổn định, năm sau cao hơn năm trước, một số chỉ tiêu tăng trưởng nhanh như: Điện thương phẩm, doanh thu, giá bán bình quân.... Hàng năm, Công ty Điện lực Bắc Ninh luôn được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện nộp ngân sách đạt 100% kế hoạch giao. Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp về kỹ thuật, kinh doanh, tuyên truyền vận động... đặc biệt đã quyết liệt trong cuộc đấu tranh chống trộm cắp điện, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV và kiên quyết xử lý các hiện tượng tiêu cực ngay trong nội bộ Công ty, để có được tỷ lệ tổn thất điện năng thấp sát mức tổn thất kỹ thuật cho phép của lưới điện. Chú trọng nâng cao dịch vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm; tích cực triển khai công tác thu tiền điện không dùng tiền mặt, tổ chức tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu sửa chữa điện của khách hàng kịp thời, nhanh chóng. CBCNV Công ty đã có nhiều hoạt động, việc làm tốt, làm cho hình ảnh người thợ điện ngày càng đẹp hơn trong con mắt khách hàng và nhân dân trong tỉnh. Độ ổn định tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hợp lý, thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty về công tác tổ chức, cán bộ. Bố trí đủ việc làm cho người lao động, không có trường hợp nào phải nghỉ chờ việc hoặc không có việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động ổn định. Giải quyết chế độ chính sách cho người lao động kịp thời, đúng theo quy định.

Tham gia tích cực các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ các quỹ vì người nghèo, vì trẻ em nghèo; chất độc da cam; vì biển đảo, ủng hộ nhân dân các vùng thiên tai, ... với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

* Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt trên 95%.

Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty chủ động xây dựng chương trình công tác, cụ thể hoá các nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao; phát động cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tích cực triển khai và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hàng năm, tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc định kỳ trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, tổ chức thông tin tình hình thời sự, các chủ trương của Đảng để cán bộ, đảng viên nắm được và có thái độ, tư tưởng đúng đắn kịp thời phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đến nay, cơ bản cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều có bản lĩnh, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng trước các sự việc, tình huống xảy ra.

Tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng và thực hành đạo đức cách mạng; đấu tranh chống lại những nhận thức, hành động và các quan điểm sai trái về lối sống, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ.

Hàng năm Đảng bộ thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

* Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng quản lý, phát triển đảng viên; Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo lồng ghép trong việc xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa và cụ thể hóa trong chương trình công tác hằng năm về tổ chức triển khai thực hiện, yêu cầu cấp uỷ chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực trạng của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị để xây dựng chương trình công tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của tổ chức mình; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và hiệu quả công việc.

Trong công tác lãnh chỉ đạo, cấp ủy Đảng bộ Công ty luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Việc sinh hoạt đảng định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Thường xuyên quan tâm nâng cao công tác quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên; quán triệt đảng viên nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, ý thức tổ chức kỳ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 105 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu Đại hội đề ra, cử 133 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ có 26 lượt đảng viên, 05 lượt chi bộ được tặng Giấy khen của Đảng bộ Công ty. Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều được công nhận là đơn vị vững mạnh góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ và Công ty. Công đoàn ngành được Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen.

Nguyễn Khánh Hà

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 410
  • Trong tuần: 4 554
  • Tất cả: 184221
Đăng nhập