Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh: Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Chi bộ, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty TNHH MTV XSKT Bắc Ninh không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty lần thứ VIII. Coi các mục tiêu Nghị quyết là kim chỉ nam để Công ty xây dựng các chương trình hành động cụ thể và thiết thực. 

5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, sự đoàn kết, quyết tâm của chi ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh đã vượt qua những khó khăn, thách thức giành những kết quả đáng tự hào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật doanh nghiệp và tuân thủ các quy định chung của Nhà nước; cấp ủy đã lãnh đạo doanh nghiệp đề ra những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chi bộ đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thị trường, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, xây dựng thương hiệu, uy tín vé số kiến thiết  Bắc Ninh ngày càng được khẳng định trên thị trường. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 kết quả kinh doanh đạt được kế hoạch, nộp ngân sách đầy đủ và vượt 1,02% so với kế hoạch được giao. Việc làm của người lao động được ổn định, đời sống được nâng lên với thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng/tháng. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo…

Chi bộ đã tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Đảng viên Chi bộ Công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được Chi bộ nghiêm túc thực hiện; thông qua việc sinh hoạt chính trị tư tưởng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, việc nghiên cứu, cập nhật kiến thức, đặc biệt là nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn thanh niên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho cán bộ, đảng viên nhất là thế hệ trẻ… Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”; Nghị quyết 04 – NQ/TU, ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020.

Lãnh đạo thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chi bộ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch; tổ chức triển khai nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và chuyên đề hằng năm kịp thời, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã tổ chức 05 Hội nghị học tập, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII của Đảng và Hội nghị Thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người” tỉ lệ tham gia học tập đạt trên 96%; rà soát, xây dựng, ban hành, niêm yết Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các tiêu chí ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Nghiêm túc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu (theo các quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 101 của Ban Bí thư (khóa XI), Quy định 55 của Bộ Chính trị; Quy định 08 của BCH TW, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Chi bộ ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lănh đạo chủ chốt trong cơ quan, đơn vị.

Kết hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, coi đây là phương pháp có hiệu quả nhất để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đồng thời đây là biện pháp để giáo dục, nâng cao đạo đức trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Không ngừng phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Kịp thời xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy; trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân trong Chi bộ, cũng như quy định các mối quan hệ giữa Chi bộ và lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể. Chi bộ coi việc thực hiện nghiêm những điều khoản quy định trong Quy chế là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Công ty, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo tập thể của Chi bộ, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân Bí thư Chi bộ, người đứng đầu và giải quyết tốt các mối quan hệ công tác; đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; duy trì sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảm bảo đạt tỉ lệ 100% tổng số đảng viên tham dự, đóng đảng phí đầy đủ đúng quy định.

Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên được chi bộ thực hiện có hiệu quả, 100% cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên đều được giới thiệu sinh hoạt và thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị, hàng năm đảng viên của chi bộ đều được cấp uỷ nơi cư trú đánh giá tốt, việc phân tích chất lượng hàng năm được thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn của Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Chi bộ luôn quan tâm đến việc tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, trong nhiệm kỳ cử 11 quần chúng đi học lớp nhận thức về đảng, kết nạp được 19 đảng viên mới, vượt mục tiêu Đại hội lần thứ VIII đề ra.

Công tác đoàn thể luôn được Chi ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công đồng chí cấp ủy phụ trách công tác đoàn thể, thực hiện tốt các buổi làm việc định kỳ giữa Chi ủy với Ban Chấp hành chi đoàn, kịp thời định hướng các hoạt động của đoàn và giải quyết những kiến nghị, đề xuất của thanh niên; qua đó chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và người lao động, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển; kết quả đánh giá hằng năm các đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã xác định phương hướng mục tiêu 5 năm tới là Đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp ổn định và phát triển”. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phấn đấu hoàn thành thắng lợi 8 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đặng Đình Tính

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 438
  • Trong tuần: 4 582
  • Tất cả: 184249
Đăng nhập