Tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác Tuyên giáo, Tuyên huấn

    Thực hiện Quy chế phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 6 tỉnh trên địa bàn (Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn), hai năm qua (2021-2023), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh triển khai đồng bộ các nội dung phối hợp, với hình thức, biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quân khu 1, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp công tác số 1214/CTr-BCH-BTG, ngày 15 tháng 8 năm 2021 để cụ thể hóa các văn bản của cấp trên. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết các hội nghị trung ương Đảng khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, gắn với nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự của cấp ủy cùng cấp như: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 29/8/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Quốc phòng; Luật lực lượng DBĐV; Luật DQTV; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP, ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự… Phối hợp biên soạn 07 chuyên đề giáo dục nhiệm vụ, truyền thống phục vụ công tác giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực và dân quân tự vệ; phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 1371 Bộ CHQS tỉnh về “Phát huy vai trò của Lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”. Phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tại địa phương cho các đối tượng: Năm 2021, có 51 trường, với 49.668 học sinh, sinh viên tham gia, đạt 99,62%; năm 2022, có 57 trường, với 52.557 học sinh, sinh viên tham gia, đạt 100%; 6 tháng năm 2023, có 57 trường, với 54.262 học sinh, sinh viên tham gia, đạt 100%.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ CHQS tỉnh trong công tác bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; hằng tháng cung cấp tài liệu báo cáo viên, bản tin thông báo nội bộ, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo thực hiện nền nếp, chất lượng công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan báo chí và hệ thống phương tiện thông tin đại chúng. Trong 2 năm, Ban Tuyên giáo đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn cho 39 báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc Bộ CHQS tỉnh đạt chất lượng tốt… Kịp thời thông tin, định hướng về tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các dịp diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của quân đội, địa phương, như: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 52 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; 77 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các năm đều đảm bảo đủ về chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao: Năm 2021, số lượng giao cho các đơn vị 1.650/1.650 = 100%; số viết đơn tình nguyện 345 đ/c =21% công dân nhập ngũ. Năm 2022, số lượng giao cho các đơn vị 1.650/1.650 = 100%; số viết đơn tình nguyện 389 đ/c =23,6% công dân nhập ngũ (tăng 44 công dân nhập ngũ). Năm 2023, số lượng giao cho các đơn vị 1.600/1.600 = 100% chỉ tiêu, chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ tốt, số viết đơn tình nguyện 399 đ/c (tăng 10 công dân nhập ngũ).

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo bằng văn bản về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, làm cơ sở để Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong LLVT tỉnh tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội, việc giải quyết tồn đọng về chế độ, chính sách như: Chính sách đối với người có công, người nhiễm chất độc da cam, giải quyết chế độ đối với thương binh, bệnh binh; những vấn đề về trật tự an ninh, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tranh chấp đất đai liên quan đến quốc phòng; hoạt động của các phần tử bất mãn, chống đối; tình hình tôn giáo, hoạt động truyền đạo trái phép... góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên trao đổi, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ thu thập, phát hiện, đánh giá, phân loại thông tin, các nguồn phát tán thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, vi phạm pháp luật, cảnh báo sớm xu hướng thông tin trên không gian mạng; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp đề ra những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phản bác, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc phối hợp thực hiện công tác tuyên huấn, tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp, cung cấp, trao đổi thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội có thời điểm chưa có tính thời sự; hình thức phối hợp hoạt động công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức QP-AN ở cơ sở còn chưa phong phú, đồng bộ; công tác phối hợp chỉ đạo đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng có thời gian hiệu quả chưa cao.

Tại hội nghị sơ kết 02 năm (2021 - 2023), Cục Chính trị Quân khu 1 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết Quy chế phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Để thực hiện hiệu quả các nội dung đã được ký kết, thời gian tới, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị; giáo dục quốc phòng toàn dân cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề... trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ thuộc Ban CHQS các xã, phường, thị trấn.

Hai là, phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên; cung cấp tư liệu, tài liệu cho các đơn vị thuộc quyền và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Ba là, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo chí duy trì các chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và phát chương trình truyền hình của Quân khu 1 trên sóng của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Bốn là, phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Năm là, phối hợp nắm chắc dư luận xã hội, xu hướng tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân; những tác động, ảnh hưởng trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương chủ động tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh./.

 

Lê Đức Dương

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập