Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Ngày 29/8/2022, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (Thông tin SHCB trích đăng một số nội dung của Nghị quyết).

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hoá, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Các cấp uỷ đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững (hoàn thành trong năm 2022);

- Đảm bảo 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương;

- Phấn đấu 90% trở lên số gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 88% trở lên Khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá;

- 100% các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng và thực hiện tốt quy định về văn hoá công sở, kỷ luật, kỷ cương;

- Quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá, thể thao công lập cấp tỉnh;

- 100% đơn vị hành chính cấp huyện có Trung tâm Văn hóa (bao gồm các thiết chế: Nhà văn hóa, bảo tàng, thư viện) và 03 công trình thể thao cơ bản (Nhà thi đấu đa năng, sân vận động, bể bơi) đạt chuẩn theo quy định;

- 100% Khu công nghiệp có quy hoạch quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao;

- Định kỳ 2 năm hoặc 4 năm/1 lần tổ chức Festival “Về miền Quan họ”; 03 năm/1 lần tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng quy mô toàn tỉnh;

- Phấn đấu có từ 01 đến 02 di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO ghi danh; hoàn thành kiểm kê khoa học đối với các di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh; 80% di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng chương trình, đề án, dự án bảo tồn và phát huy giá trị; 70% các làng Quan họ gốc được đầu tư, phục dựng Nhà thực hành Quan họ (“nhà chứa” Quan họ);

- Có từ 45 đến 50% di tích trên địa bàn tỉnh được xếp hạng; có thêm từ 01 đến 02 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt; có từ 03 đến 05 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia; 100% các di tích Quốc gia đặc biệt hoàn thiện công tác tu bổ, tôn tạo theo quy hoạch được phê duyệt; 70% di tích Quốc gia được tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp;

- 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số;

- 100% thanh, thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn tỉnh được trải nghiệm, giáo dục truyền thống, tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hoá tại các thiết chế văn hoá, di tích lịch sử tiêu biểu, di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh;

- Ưu tiên phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hoá có lợi thế của tỉnh; phấn đấu doanh thu của các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh đóng góp khoảng từ 3% đến 5% GRDP vào năm 2030;

- Quan tâm nâng mức đầu tư cho văn hoá đạt tối thiểu 4% tổng chi ngân sách nhà nước;

- Thu hút đầu tư xây dựng một số khu đô thị, khu vui chơi giải trí quy mô lớn mang kiến trúc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc.

- Giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số phát triển con người (HDI).

(Còn nữa)

Nguồn:Thông tin sinh hoạt chi bộ số 9

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 14 966
  • Tất cả: 2117954
Đăng nhập