Nâng cao chất lượng công tác giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

      Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Điều lệ Đảng đã bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát cho cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Từ đó đến nay, nhiệm vụ giám sát cùng với nhiệm vụ kiểm tra đã trở thành những chức năng lãnh đạo của Đảng, được các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và từng bước đạt kết quả, làm tăng tính chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ lúc manh nha, giúp cho việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

Sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy ban hành các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; rà soát bổ sung, sửa đổi và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phân công nhiệm vụ giám sát cho các đồng chí cấp ủy viên.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của mình và trong tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đều tăng cường số cuộc giám sát chuyên đề theo hướng mở rộng cả về nội dung và đối tượng. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đối tượng giám sát đã kết hợp giám sát cấp ủy với giám sát người đứng đầu cấp ủy. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến tháng 6/2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, đã tiến hành 56 cuộc giám sát chuyên đề. Trong đó Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát 13 cuộc đối với 41 tổ chức đảng và 335 đảng viên. Qua giám sát đã kịp thời khẳng định ưu điểm, kết quả đạt được để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ rõ và chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế, sai sót để khắc phục, sửa chữa, đồng thời phát hiện, đề xuất kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có tác dụng ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, từ ít nghiêm trọng thành nghiêm trọng, vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người, của tổ chức, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã và đang tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức Đảng (trong đó có 02 Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện) và 12 đảng viên (trong đó có 03 Tỉnh ủy viên, nguyên Tỉnh ủy viên, 01 trưởng ngành tỉnh, 07 phó trưởng ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, ủy ban nhân dân cấp huyện), 01 Đảng ủy viên.

Song với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nhận thấy công tác giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh còn một số khuyết điểm, hạn chế, đó là: Còn nhiều cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là ở cơ sở còn lúng túng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề, số lượng còn ít chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; qua giám sát việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để chuyển kiểm tra còn ít. Nội dung giám sát chuyên đề của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra còn chưa đi vào những vấn đề, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản; giám sát tổ chức Đảng chưa gắn với giám sát người đứng đầu; một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát còn nhiều hạn chế, thậm chí có nơi còn chưa thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc giám sát còn thấp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế nêu trên là do: Nhận thức về việc giám sát trong Đảng của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra và người đứng đầu còn chưa đầy đủ, từ đó chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát. Việc hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ giám sát còn chưa thường xuyên, sâu sát. Một số ủy ban kiểm tra (nhất là ở cơ sở) chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và chưa thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định, nhất là giám sát chuyên đề; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm, có sự thay đổi nhiều qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội nên có khó khăn trong hoạt động của ủy ban kiểm tra.

Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm, biện pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, cụ thể:

Một là, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giám sát trong Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm hành động, nhất là ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát trong Đảng.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác giám sát; phối hợp giám sát trong Đảng với giám sát của các tổ chức thuộc Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân. Ban hành và thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện các cuộc giám sát nhằm giải quyết những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Ba là, đổi mới công tác giám sát thường xuyên, chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề. Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên, cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp được phân công nhiệm vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực cần bám sát hoạt động của cơ sở, kịp thời phát hiện những tổ chức Đảng và đảng viên có biểu hiện vi phạm trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao để uốn nắn chấn chỉnh kịp thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm ngay từ khi mới phát sinh. Giám sát chuyên đề tập trung vào các nội dung việc thực hiện quy chế làm việc, quản lý đất đai, đầu tư công, xây dựng cơ bản, tài chính, tổ chức cán bộ, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Gắn giám sát tổ chức Đảng với giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện tiến hành thẩm tra xác minh khi thấy cần thiết để nâng cao chất lượng cuộc giám sát. Kết luận giám sát phải chỉ rõ và cụ thể các khuyết điểm, hạn chế để cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sửa chữa, khắc phục; nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ giám sát. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, đối tượng giám sát chuyên đề; hỗ trợ giải quyết những vụ việc khó khăn, phức tạp, ổn định tình hình cơ sở. Ủy ban kiểm tra cấp huyện phải xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện nhiệm vụ giám sát trong Đảng.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Thực hiện hiệu quả Kết luận số 23-KL/TW, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc đảm bảo cho ủy ban kiểm tra hoạt động.

Vũ Bá Tốn,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực

                                                              Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

           Nguồn:Thông tin sinh hoạt chi bộ số 9

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 942
  • Trong tuần: 12 207
  • Tất cả: 722200
Đăng nhập