Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

          Sau 02 năm học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò nêu gương, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; 100%người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo năm 2021là 96,8%, năm 2022 là 98,5%; tỷ lệ giải quyết vấn đề nổi cộm, tồn tại đạt cao: Năm 2021 là 88%, năm 2022 là 94,7%. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị (đạt 97%), góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sau nửa nhiệm kỳ, có hơn 98,7% ý kiến bày tỏ sự tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối vào cấp ủy cấp cao; 92,9% ý kiến thật sự phấn khởi trước tình hình kinh tế - xã hộihiện nay. Có 98,1% ý kiến đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

          Đạt được kết quả trên là do cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ việc triển khai học tập, nội dung đăng ký làm theo, đưa vào sinh hoạt chi bộ, việc lựa chọn nội dungvấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết dứt điểm từ cơ sở; gắn việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TWvới các nhiệm vụ chính trị của địa phương, việc tự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; việc ban hành văn bản chỉ đạo kịp thời, có hệ thống đã tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm việc triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực; định hướng nội dung tuyên truyền kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các dịp kỷ niệm quan trọng.

          Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

          1. Cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân",gắn với tuyên truyền kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

          2. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, trách nhiệm, vừa là ý thức tự giác của người đứng đầu, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ chính trị, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và yêu cầu mới.

          3. Định kỳ hàng năm đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01- KL/TWvà chuyên đề hàng năm vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định 08-QĐ/TW và các văn bản chỉ đạo, quy định của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng việc tự kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy các cấp, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm từ cơ sở; định kỳ tổ chức đối thoại với nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

          4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và động viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Công Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                                                                                                                                                      
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1488
  • Trong tuần: 20 225
  • Tất cả: 1916248
Đăng nhập