Học tập, noi gương đồng chí Lê Quang Đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh

                                                                                                                       Nguyễn Đình Lợi
                                                                                    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và nhân dân ta. Với 17 năm tham gia công tác Mặt trận (1982-1999) đồng chí có những đóng góp to lớn với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ III (tháng 11-1988), đồng chí Lê Quang Đạo được Đại hội hiệp thương dân chủ cử làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sau đó đồng chí được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam. Tháng 8-1994, tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IV, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Dành nhiều công sức, tâm huyết và trí tuệ cho công tác Mặt trận và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí luôn tâm niệm “Mặt trận là cầu nối giữa Đảng với dân” và luôn trăn trở “Làm sao để ý kiến của dân có thể lên tận Trung ương, Bộ Chính trị. Người dân bình thường khó phát biểu được với Quốc hội. Nơi họ dễ nói nhất, gần họ nhất là MTTQ. Bằng cách nào đây để chính sách đề ra phù hợp với nguyện vọng của dân?”.
Đồng chí Lê Quang Đạo nhiều lần trao đổi về sự cần thiết phải có một Nghị quyết chuyên đề của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ vì theo đồng chí trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, muốn đổi mới công tác Mặt trận nhất thiết phải đổi mới nhận thức và sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác Mặt trận. Vì đổi mới lãnh đạo của Đảng là xuất phát điểm, là yếu tố quyết định sự đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận”. Chủ tịch Lê Quang Đạo cùng Đảng đoàn Mặt trận tham mưu cho Đảng xây dựng và ban hành Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 17-11-1993 của Bộ Chính trị về “Đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất”. Nghị quyết đã cụ thể hóa cương lĩnh của Đảng và Hiếp pháp năm 1992, nêu bật  quan điểm “Đảng là người lãnh đạo Mặt trận, vừa là thành viên của Mặt trận; phát huy vai trò MTTQ thực chất là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. MTTQ Việt Nam thừa kế sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức Mặt trận trước đây, tiếp tục giương cao ngọn cờ đoàn kết xây dựng và bảo vệ đất nước theo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Nghị quyết 07 ra đời tạo bước ngoặt cho sự tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận trong công cuộc đổi mới của đất nước. Đây là Nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tư duy đổi mới sâu sắc của Đảng về công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, mang tính định hướng cho Quốc hội trong xây dựng Luật MTTQ Việt Nam, được Quốc hội khóa X thông qua ngày 12- 6-1999 là mốc son, là nền tảng pháp lý để Mặt trận chủ động đổi mới về tổ chức và hoạt động, góp phần thực hiện dân chủ, xây dựng xã hội lành mạnh, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Là người con quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh, đồng chí luôn quan tâm đến sự nghiệp cách mạng, sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Ngày 24-11-1997 đồng chí Lê Quang Đạo về dự Đại hội lần thứ IX Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh. Tại Đại hội, đồng chí có bài phát biểu quan trọng khẳng định MTTQ các cấp tỉnh Hà Bắc nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng đối tượng, tăng số lượng thành viên của Mặt trận; nội dung hoạt động được đổi mới theo hướng gần dân, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, học tập, công tác, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; đồng thời đề nghị MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Những đóng góp của đồng chí Lê Quang Đạo về lý luận, thực tiễn cho khối đại đoàn kết dân tộc và MTTQ Việt Nam đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh cùng cả nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới thì sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tiếp tục được phát huy hiệu quả, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Kế thừa và học tập đồng chí Lê Quang Đạo, những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, hướng về cơ sở, lấy người dân là chủ thể tuyên truyền, vận động thực hiện. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với cấp ủy, phối hợp với chính quyền xem xét, giải quyết, tạo đồng thuận cao trong xã hội; phát động các phong trào thi đua phù hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
6 tháng đầu năm 2021, MTTQ các cấp tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,07%. Cử tri toàn tỉnh bầu đủ 7 ĐBQH khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX. Bầu được 270 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.083 đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận gần 139 tỷ đồng cho Quỹ mua vắc xin phòng dịch COVID-19; hơn 79 tỷ đồng và nhiều hiện vật với tổng trị giá hơn 53,4 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng cả hệ thống chính trị khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.
Học tập, noi gương đồng chí Lê Quang Đạo, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, góp phần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lựa chọn nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, phát huy vai trò của Ủy viên Ủy ban, chuyên gia trên các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tạo sự tin tưởng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và của địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

                             Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 307
  • Trong tuần: 6 264
  • Tất cả: 223456
Đăng nhập