ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 9 NĂM 2021

-Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tổ chức và nhân sự sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng chống dịch Covid-19;những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; kết quả kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX; các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tại kỳ họp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tuyên truyền sâu rộng các bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”;bài phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026, ngày 11/8/2021; bài phát biểu tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021; Lời kêu gọi về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong nhân dân các quy định, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; sự chỉ đạo, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện “mục tiêu kép”; trong triển khai các giải pháp, phòng chống dịch Covid- 19 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; kết quả thực hiện Chủ đề năm 2021 của tỉnh “Đoàn kết - Sáng tạo -  Trách nhiệm - Nêu gương; Tập trung phòng chống dịch Covid - 19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"; Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ Tướng Chính phủ; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021 -2022; tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh-quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm: Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9); ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); ngày Việt Nam là thành viên Liên hợp quốc (20/9); ngày Du lịch thế giới (27/9) và các ngày kỷ niệm khác.

                                            Phòng TT - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 5 128
  • Tất cả: 241491
Đăng nhập