Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2023
 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tuyên truyền các địa phương, đơn vị triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa V; các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp của Đại biểu Quốc hội.

- Tuyên truyền việc triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Kết luận số 739-KL/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 740-KL/TU, ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững...

          - Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh năm 2023 và những định hướng lớn năm 2024 của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao và xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa năm 2023; công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

- Tuyên truyền kết quả công tác rà duyệt, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

- Tuyên truyền công tác quản lý thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống hàng nhái, hàng giả... đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền của dân tộc.

- Tuyên truyền tình hình thế giới, nhất là xung đột Nga - Ukraina, xung đột Israel - Hamas, tình hình biển Đông theo quan điểm của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong đấu tranh phản bác các thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc về tỉnh Bắc Ninh.

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989); Ngày toàn quốc kháng chiến thống thực dân Pháp (19/12/1946); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân (22/12/1989); Ngày chiến thắng” Điện Biên Phủ trên không” (29/12/1972) ... và các ngày lễ khác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập