Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy
Để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của Đảng, những năm qua Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp tổng thể. Một trong số đó là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy để tham mưu, giúp việc có hiệu quả cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Phạm Thị Yên cho biết: Văn phòng cấp ủy là cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức điều hành hoạt động tổ chức Đảng, là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Văn phòng cấp ủy có 2 chức năng cơ bản, đó là tham mưu và phục vụ. Chức năng tham mưu thể hiện cụ thể trong từng nhiệm vụ của công tác văn phòng, như xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác; thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Chức năng phục vụ của văn phòng được thể hiện là bộ phận trực tiếp phục vụ các hoạt động hàng ngày của cấp ủy, như tổ chức các buổi làm việc, hội nghị của cấp ủy, chuẩn bị các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy.
Nhiệm vụ đặt ra đối với công tác văn phòng là phải nghiên cứu, nắm bắt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng để giúp cấp ủy xây dựng quy chế làm việc, tham mưu giúp cấp ủy phổ biến, triển khai thực hiện quy chế; xác định đúng, bám sát những nội dung công việc chỉ đạo của cấp ủy để tham mưu xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, 6 tháng, hàng tháng sát thực; kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Chất lượng thông tin tổng hợp càng cao thì hiệu quả lãnh đạo càng cao; ngược lại chất lượng thông tin thấp, không đảm bảo độ tin cậy, thiếu kịp thời thì việc lãnh đạo trở nên khó khăn, phức tạp, quan liêu.
Hiện nay, Đảng bộ Khối có 117 tổ chức cơ sở đảng, với 6.929 đảng viên ở các cơ quan, ban đảng, đoàn thể, các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và trung ương, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có cán bộ phụ trách văn phòng cấp ủy kiêm nhiệm. Với đặc thù Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối số lượng cán bộ ít, cán bộ làm công tác văn phòng chuyên trách chỉ có ở Văn phòng Đảng ủy Khối.
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng công  tác hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho các cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. Thường xuyên quán triệt đến các cấp ủy những yêu cầu cụ thể về quan tâm lãnh đạo công tác văn phòng, nhất là công tác báo cáo, thống kê, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tổ chức Đảng. Các văn phòng cấp ủy thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nhất là các ban xây dựng đảng, nội dung công tác tham mưu, tổng hợp thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy trong những năm qua có nhiều kết quả tích cực.
Cán bộ văn phòng từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng soạn thảo, biên tập, thẩm định các văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Thực hiện quy trình chuyển, nhận, xử lý công văn, tài liệu đảm bảo kịp thời, an toàn. Hoàn thành tốt công tác phục vụ các hoạt động của cấp ủy về mọi mặt, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất làm việc của cấp ủy đi đôi với quản lý và thực hiện tốt chế độ tài chính đảng; thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, không ngừng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy đảng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng cấp ủy của các đơn vị trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế: Một số ít cấp ủy cơ sở chưa quan tâm tới hoạt động công tác văn phòng, có nơi còn cử đảng viên không là cấp ủy viên làm công việc của văn phòng cấp ủy; còn khoảng 30% đơn vị (chủ yếu các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần) chưa thực hiện tốt việc thông tin tổng hợp, báo cáo; một số đơn vị công tác nắm bắt thông tin, tổng hợp còn chưa kịp thời, chất lượng báo cáo còn sơ sài.
Thực tế trên cho thấy, ở tổ chức Đảng nào mà cấp ủy nhận thức đầy đủ, đúng đắn về công tác văn phòng thì sẽ quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ văn phòng cấp ủy đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp nâng cao đáng kể chất lượng công tác văn phòng cấp ủy. Đây là cơ sở để Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy thời gian tới.

Vân Giang- Báo Bắc Ninh
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập