KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2023): Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới

Ngay từ khi mới ra đời (3/2/1930), Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng là Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương (tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay). Trải qua chặng đường 93 năm (1/8/1930 - 1/8/2023), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

* Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo

Cùng với sự hình thành và lớn mạnh của đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước, trong suốt 93 năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng trên mặt trận tư tưởng; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong Khối, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành.  

 

anh tin bai
Tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2023

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, làm tốt công tác tham mưu, công tác chuyên môn. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh những năm qua đã góp phần khẳng định đường lối chính trị đúng đắn của Đảng trước những vấn đề phức tạp trong nước, khu vực và thế giới; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ. Kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới việc quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp; có 100% đảng viên và trên 85% quần chúng được nghiên cứu, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng 32 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác, đề xuất các cấp khen thưởng hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt Kết luận số 01. Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng; tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.050 quần chúng ưu tú, 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đối với 1.026 đảng viên dự bị, bằng 120% chỉ tiêu Đại hội. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm. Đã tổ chức 04 lớp học hoàn thiện, cập nhật kiến thức mới và cấp giấy xác nhận trình độ Sơ cấp LLCT cho 410 cán bộ, đảng viên; tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 1.200 lượt cấp ủy viên cơ sở.

anh tin bai
Tọa đàm "Đảng viên học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ" năm 2022

Điểm mới trong công tác tuyên truyền, Ban đã tham mưu với cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đột xuất hàng năm như: Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Lễ Kết nạp đảng viên mới, đợt 3/2/2020, tại khu vực tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (Thành phố Bắc Ninh). Chỉ đạo, triển khai, tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 cấp cơ sở và Đảng ủy Khối đạt chất lượng tốt; lựa chọn, bồi dưỡng, hỗ trợ báo cáo viên của Đảng bộ Khối dự Hội thi cấp tỉnh, cấp khu vực, dự thi và đạt giải Ba tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc. Tổ chức Lễ báo công và dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ năm 2022; kết nạp 110 đảng viên Lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ, tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đảng viên học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ” và tuyên dương 26 đảng viên tiêu biểu thuộc Lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư.

anh tin bai

Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, khoa bảng và cách mạng của Bắc Ninh - Kinh Bắc cho thế hệ trẻ

Ban đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả Cổng TTĐT Đảng bộ Khối; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng của Đảng, của đất nước. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thông tin Sinh hoạt Chi bộ và Cổng TTĐT Đảng bộ Khối về hoạt động của Đảng ủy Khối và cơ sở. Chỉ đạo, tăng cường viết tin, bài tuyên truyền về hoạt động của các TCCS đảng; chuyển tải hơn 600 cuốn Thông tin SHCB và Thông tin Báo cáo viên hàng tháng tới các TCCS đảng kịp thời gian.

 

anh tin bai
Báo cáo viên Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả đội ngũ 15 giảng viên kiêm chức và 19 báo cáo viên Đảng ủy Khối, 148 báo cáo viên và 51 cộng tác viên DLXH cấp cơ sở; kiện toàn và đảm bảo hoạt động hiệu quả đội ngũ cấp ủy viên cơ sở làm công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách.

* Một số yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo hiện nay

Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối xác định tiếp tục chủ động đổi mới phương thức hoạt động; tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong Khối.

 

anh tin bai
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đặng Đình Tính là báo cáo viên tại Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết HNTW 5 khóa XIII Đảng bộ Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh

Cùng với đó, cán bộ tuyên giáo tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt và dự báo chính xác tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết, bảo đảm sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. Kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân.

anh tin bai
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu với cấp ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp ủy về tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề toàn khóa và hàng năm; gắn với thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, thực hiện nghiêm các Quy định của Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Trước những diễn biến trên thực tiễn của đất nước, của tình hình thế giới và khu vực, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng trước mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

- Nguyễn Khánh Hà -

Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

 

 

 

 


 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập