Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Trải qua mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước, Văn phòng cấp uỷ đã có những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào. Ngay từ những ngày đầu Đảng mới thành lập, phải hoạt động trong điều kiện khó khăn, bí mật, song đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp uỷ qua các thời kỳ được Đảng, Bác Hồ rèn luyện, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, cố gắng vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, cống hiến, hy sinh to lớn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường lịch sử 92 năm qua, công tác Văn phòng cấp uỷ Bắc Ninh gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh. Ngay từ khi Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang được thành lập (ngày 04/8/1929, tại núi Hồng Vân, huyện Tiên Du), công tác Văn phòng cấp uỷ đã được giao: Quản lý tài liệu, chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp, lập kế hoạch tuyên truyền cách mạng, xây dựng và phát triển Đảng,…Năm 1948, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh chính thức được thành lập, Tỉnh ủy phân công đồng chí Trần Ngọc Giao - Tỉnh ủy viên làm Chánh Văn phòng và một số đồng chí cán bộ theo dõi, nắm tình hình, biên tập báo cáo, văn bản, đánh máy, thủ quỹ … Trong thời kỳ hoạt động bí mật, đầy khó khăn, gian khổ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, với số lượng cán bộ, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc thiếu thốn nhưng dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Hà Bắc đã không ngại gian khổ, hy sinh, tận tuỵ, đoàn kết, sáng tạo, cùng với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Trong đó, phục vụ chu đáo, an toàn 18 lần Bác Hồ về thăm Bắc Ninh; tham mưu phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương về thăm và làm việc tại Bắc Ninh; tham mưu tăng cường công tác đối ngoại, học tập, giao lưu với các tỉnh bạn; trực tiếp tham mưu, cùng các ban, ngành chức năng xây dựng nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt, từ khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997 đến nay, Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh cùng với các Ban xây dựng Đảng, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn đã tham mưu, phục vụ thành công 6 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh và góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, Văn phòng Tỉnh uỷ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngày càng nâng cao chất lượng tham mưu, thông tin, tổng hợp và phục vụ, giúp cấp uỷ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh đề ra.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, với 27 đề án, nội dung lớn, trọng tâm; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 93 đề án, báo cáo; xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phối hợp rà soát, sửa đổi, ban hành 02 Quy chế làm việc và các văn bản quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của Đảng bộ tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, hiệu quả và sát tình hình thực tế.

Công tác điều hành, quản lý, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy được nâng cao; tổ chức bộ máy được quan tâm kiện toàn; trình độ, ý thức, phong cách làm việc; tư duy cán bộ Văn phòng cấp ủy có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đạt được kết quả trên, là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ với các các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và các cấp, các ngành, địa phương.

Công tác thông tin, tổng hợp có nhiều đổi mới; chú trọng công tác chuẩn bị đề án, báo cáo, thẩm định, xây dựng nội dung các kỳ họp theo hướng chọn nội dung trọng tâm, cấp thiết, nên đã rút ngắn thời gian họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp uỷ. Tháng 3/2022, Văn phòng Tỉnh ủy đã xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 21-QĐ/TU, ngày 21/3/2022 về quy trình, hồ sơ đối với nội dung, văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và công tác thẩm định, thẩm tra của Văn phòng Tỉnh ủy; đối với 127 nội dung, đề án, báo cáo trình Hội nghị cấp ủy đảm bảo đúng thể thức, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, gửi xin ý kiến các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước và tổng hợp báo cáo những nội dung tại Hội nghị; tham mưu rà soát báo cáo kết quả thực hiện 28 kết luận, thông báo và các văn bản của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giai đoạn 2016-2021 để tiếp tục đôn đốc, thực hiện theo yêu cầu.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thành phố theo dõi, nắm tình hình công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Tỉnh uỷ các biện pháp chỉ đạo giải quyết. Thực hiện tốt việc tiếp dân, tham mưu xử lý, đôn đốc, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết và những vụ việc tồn đọng và mới phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò là trung tâm thông tin, tổng hợp phục vụ cấp uỷ; quản lý điều hành mạng công nghệ thông tin các cơ quan Đảng; nhân sao, phát hành và lưu trữ văn bản tài liệu; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 332-QĐ/TU, ngày 27/12/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản tại các Ban, cơ quan Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đơn vị sự nghiệp của Đảng tỉnh Bắc Ninh; quản lý hiệu quả ngân sách, tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm các điều kiện, phương tiện hoạt động làm việc của cấp uỷ và các ban, cơ quan của Đảng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, Văn phòng Tỉnh uỷ đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều tập thể phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp đã được khen thưởng thành tích cao. Những phần thưởng cao quý đó là niềm cổ vũ, động viên lớn đối với các thế hệ làm công tác Văn phòng cấp uỷ và đánh dấu một bước trưởng thành mới của Văn phòng Tỉnh uỷ Bắc Ninh.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo”, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, góp phần phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và hệ thống chính trị vững mạnh. Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục đổi mới phương pháp và tư duy công tác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Lưu Đình Thực,

Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnhủy Bắc Ninh

           Nguồn:Thông tin sinh hoạt chi bộ số 9

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 900
  • Trong tuần: 12 165
  • Tất cả: 722158
Đăng nhập