Đảng ủy Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 71 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh

Chiều 25/11, Đảng ủy Sở Tài chính Bắc Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đình Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt các nội dung Nghị quyết; cùng toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng thuộc Đảng ủy Sở.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt các nội dung Nghị quyết. Nghị quyết số 71-NQ/TU đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối truyền đạt các nội dung Nghị quyết

Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện mục tiêu, Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thuận lợi để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh. Cùng với việc xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, tỉnh tập trung xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; chủ động quảng bá, chọn lọc, tiếp thu tinh hoa văn hóa trong nước và thế giới. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước và xã hội để phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và nhận thức sâu sắc hơn "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững".  Sau Hội nghị, Đảng ủy Sở tiến hanh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nội dung cụ thể, chi tiết có lộ trình để triển khai thực hiện gắn chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Các đồng chí cán bộ đảng viên và quần chúng viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất về các biện pháp thực hiện và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                                                                                                          -Thanh Trà-

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1309
  • Trong tuần: 16 666
  • Tất cả: 2117839
Đăng nhập