Văn phòng Đảng ủy Khối phát huy truyền thống “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ Hội nghị lịch sử tháng 10/1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức họp lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) để thông qua Cương lĩnh; Điều lệ Đảng cũng như ban hành các nghị quyết về các nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng đồng thời cũng quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng, trong đó có bộ máy Văn phòng cấp ủy.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Văn phòng cấp ủy các cấp đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hàng năm. Ngày 29-1-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) quyết định lấy ngày 18/10 là ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy.

Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Có nhiệm vụ tham mưu, duy trì hoạt động của cấp uỷ, trực tiếp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cấp uỷ theo quy chế; đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của cấp uỷ và cơ quan Đảng uỷ Khối.

Năm 1954, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ra nghị quyết số 10 – NQ/TU, ngày 10/6/1954 về việc thành lập Đảng ủy Dân, Chính, Đảng tiền thân của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ngày nay. Tuy nhiên do tình hình thực tế, Đảng ủy Khối cơ quan Dân – Chính – Đảng tỉnh chỉ làm một số công việc Đảng vụ đơn thuần; chưa có quy chế làm việc, chưa có cán bộ chuyên trách. Đến đầu năm 1957, Tỉnh ủy Bắc Ninh có Quyết định thành lập Đảng ủy Khối cơ quan Dân – Chính – Đảng tỉnh gồm 7 đồng chí, trong đó Bộ phận chuyên trách có Văn phòng Đảng ủy. Văn phòng Đảng ủy Khối chính thức đi vào hoạt động, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Phát huy truyền thống hơn 60 năm, các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng Đảng ủy Khối luôn một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trách nhiệm với nhiệm vụ chính trị được giao, không ngại hy sinh, gian khổ, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”. Nhiều đồng chí cán bộ văn phòng đã trưởng thành, trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối và của Tỉnh.

Những năm qua, Văn phòng Đảng ủy Khối luôn chủ động, tập trung tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chú trọng tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm của Ban Chấp hành, lịch làm việc hằng tuần, hằng tháng của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối khoa học, thiết thực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối. Năm 2020, đã tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn phòng Đảng ủy Khối đã tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cơ sở, thực hiện tốt công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo của cấp ủy phục vụ cho việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của cấp ủy đảm bảo chất lượng, chính xác, kịp thời. Công tác thẩm định, biên tập, soạn thảo văn bản được quan tâm, đảm bảo đúng thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng. Đặc biệt, đacó nhiều đổi mới về công tác tổ chức, hội nghị của cấp ủy; quy trình chuẩn bị tài liệu được đảm bảo; nội dung các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý; phối hợp với cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở nắm bắt thông tin, chủ động đề xuất đưa vào chương trình công tác giúp cấp ủy kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, đảm bảo chất lượng.

Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy, các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của cấp ủy, các hội nghị chuyên đề, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của tỉnh và của Đảng bộ. Từ khi thành lập tới nay Văn phòng Đảng ủy Khối đã phối hợp cùng các Ban xây dựng Đảng tham mưu, phục vụ thành công 9 kỳ Đại hội Đảng bộ Khối... đặc biệt phối hợp tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Tỉnh và một số tỉnh bạn.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; hoạt động công nghệ thông tin; công tác văn thư, cơ yếu; công tác lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản đảng và quản trị phục vụ cấp ủy; công tác hành chính, tổ chức cán bộ và thi đua - khen thưởng luôn được văn phòng cấp ủy quan tâm, chú trọng thực hiện. Bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu hoạt động của cấp uỷ và cơ quan về kinh phí, các điều kiện vật chất, phương tiện phục vụ, bảo đảm đúng phương châm: Chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

          Công tác văn thư, lưu trữ: Hiện đang được Văn phòng Đảng ủy Khối triển khai thực hiện trên phần mềm mạng LAN Lotus Notes 8.5 đảm bảo khoa học, an toàn, hiệu quả, các văn bản, hồ sơ được đưa vào bảo quản theo đúng quy trình nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ nên việc cung cấp thông tin đảm bảo nhanh chóng, kịp thời đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ của cấp ủy. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy Khối đã triển khai hệ thống quản lý văn bản qua mạng thông tin nội bộ của Đảng tới thể cán bộ, công chức và người lao động, thực hiện gửi, nhận văn bản qua mạng thông tin nội bộ.

Đối với hoạt động của Văn phòng cấp ủy cơ sở: Văn phòng Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện đúng công tác thu, chi tài chính Đảng và mẫu sổ, biểu mẫu dự toán và báo cáo tài chính đảng theo quy định. Qua đó, giúp các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuận tiện trong việc thu, nộp đảng phí, báo cáo và hệ thống sổ sách thu, chi tài chính đảng theo đúng quy định của Văn phòng Trung ương. Đồng thời Văn phòng cấp ủy đã thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của cấp ủy cơ sở; tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngày từ cơ sở.

      Với sự nỗ lực phấn đấu, nhiều năm qua, tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối đã được Văn phòng Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc và tặng Bằng khen; nhiều đồng chí cán bộ văn phòng trưởng thành và được các cấp khen thưởng.

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, hoạt động của đội ngũ Văn phòng cấp ủy ở Đảng ủy Khối vẫn còn nhiều hạn chế: Văn phòng cấp ủy là bộ phận quan trọng thực hiện công tác tham mưu phục vụ cấp ủy, thế nhưng, hầu hết cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở lại kiêm nhiệm, thiếu nghiệp vụ chuyên môn. Ngoài ra, việc kiêm nhiệm các chức danh khác cũng là lý do khiến nhiều cán bộ văn phòng chưa thực sự tập trung trong công việc. Vấn đề sai sót về giấy tờ, thủ tục, chậm trễ trong tiếp nhận công văn đi, đến, việc bảo quản, quản lý hồ sơ, văn bản thiếu khoa học… đã làm hạn chế hoạt động của văn phòng cấp ủy, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp đề ra một số giải pháp chủ yếu. Trong đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn phòng có trình độ, năng lực về mọi mặt, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất, góp phần phục vụ đắc lực sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh./.

Nguyễn Thanh Thúy

Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập