ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI

1- Chức năng

 Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối là cơ quan kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2- Nhiệm vụ

1- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng:

-  Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

-  Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

-  Giám sát uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, (kể cả uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ); cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh uỷ và của Đảng uỷ Khối.

- Xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối không xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới.

-  Kiểm tra Tài chính đảng của cấp uỷ cấp dưới và Tài chính đảng của Đảng uỷ Khối.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; triệu tập và chỉ đạo hội nghị cán bộ kiểm tra của Đảng uỷ Khối.

2- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giao.

3- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối:

- Phối hợp với các ban xây dựng đảng của Đảng uỷ Khối tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo nhiệm kỳ, hàng năm, sáu tháng; tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng).

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

- Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

- Tham gia ý kiến với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và các ban của Đảng uỷ Khối có liên quan trong việc giúp cấp uỷ chuẩn bị và chuẩn y nhân sự cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra của các cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối; trong việc đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý.

- Phối hợp với Văn phòng, các ban của Đảng uỷ Khối, giúp Đảng uỷ Khối theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

3- Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy của Uỷ ban kiểm tra và cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo quy định của Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, gồm: 05 uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, trong đó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra là uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ; 02 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và 02 uỷ viên kiêm chức.

4- Quyền hạn

1- Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ khối thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương; chỉ đạo, huớng dẫn, kiểm tra, giám sát Uỷ ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham gia ý kiến với cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối về việc chuẩn bị nhân sự Uỷ ban kiểm tra, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra, công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và của chi bộ  cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối.

2- Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu và những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát. Yêu cầu các tổ chức đảng có liên quan phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, nếu tổ chức đảng và đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì phản ánh với Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; không được gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát.

3-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện tổ chức đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai, trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng thì Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; nếu tổ chức đảng và đảng viên không thực hiện thì báo cáo kịp thời với cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

4- Được uỷ quyền tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó. Các quyết định, kết luận, thông báo của Uỷ ban kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan chấp hành nghiêm túc.

5- Qua công tác kiểm tra, giám sát, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối đề nghị Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên do xử lý không đồng bộ hoặc không tương xứng với lỗi phạm; nếu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối giải quyết và kiến nghị xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đó.

DANH SÁCH NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH

 Họ tên

Chức danh

Hộp thư điện tử

Nguyễn Văn Hiền

UVBTV, Chủ nhiệm 

Tranhien64@gmail.com

Ngô Đức Hiền

UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm

hienubktduk@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hằng

UVBCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm

nguyenthuhangbn@gmail.com

 

    

     DANH SÁCH ỦY VIÊN UBKT ĐẢNG ỦY KHỐI

                                                   (NHIỆM KỲ 2015 – 2020)

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Nguyễn Văn Hiền

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

 

Ngô Đức Hiền

UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK

 

Vương Thị Ninh

UVBCH, Phó trưởng Ban Tổ chức ĐUK, Ủy viên UBKT

 

Nguyễn Minh Cảnh

 Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên UBKT

 

 Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập