Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Cách đây 90 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, tại Hương Cảng, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Án nghị quyết về: Công nhân vận động, Nông dân vận động, Cộng sản Thanh niên vận động; Phụ nữ vận động; Quân đội vận; Vấn đề cứu tế và Hội phản đế đồng minh. Trong Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: "Trong các Đảng bộ, (từ thành ủy và tỉnh ủy) phải tổ chức ra các ban chuyên môn về giới vận động". Từ tháng 10/1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng bao gồm: công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế được ra đời làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949. Chính vì vậy, vào tháng 10/1999, trên cơ sở đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và là “Ngày Dân vận của cả nước”.

Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện hội nhập quốc tế càng đòi hỏi phải phát huy cao độ khối đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ Đại hội V của Đảng đã xác định: “Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế có những thuận lợi và cơ hội to lớn cùng những khó khăn và thách thức gay gắt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trong thời kỳ chiến lược tới. Vì vậy, nhân dân ta phải nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay. Tăng cường công tác dân vận lúc này chính là tăng cường nhân tố bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta; Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2023 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ rõ: “Tăng cường công tác dân vận chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, hòa giải ở cơ sở; duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế -  xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu và có ý thức tôn trọng, phục vụ nhân dân; tích cực tham mưu quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo”.

 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy chúc mừng Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Phát huy truyền thống và thành tựu đã đạt được trong 90 năm qua, trước những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, công tác dân vận của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh càng cần tiếp tục đổi mới và tăng cường, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, với một số nội dung trọng tâm:

Một là, các cấp ủy cơ sở cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, về công tác dân vận trong các đơn vị doanh nghiệp; phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đã được Bộ Chính trị khóa X ban hành; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền và vai trò làm chủ của các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể chủ động hoạt động theo đúng quy định Điều lệ của đoàn thể.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Ba là, công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối cần phải bám sát yêu cầu của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII)  và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI).

Bốn là, các cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; thông qua các tổ chức đoàn thể, tập hợp quần chúng vào các hình thức hoạt động thích hợp với từng đối tượng; phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai sâu rộng công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu và có ý thức tôn trọng, phục vụ nhân dân; tích cực tham mưu quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân, các đối tượng chính sách xã hội và người nghèo; đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Năm là, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) cùng với thời điểm chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hơn lúc nào hết, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mọi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đặng Đình Tính

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Phụ trách công tác Dân vận của Đảng bộ Khối

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập