Phát huy vai trò của công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới

Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ Khối đoàn kết, đồng lòng ra sức thi đua yêu nước, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

anh tin bai

Nhận thức công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay sau khi được hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nổi bật là tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời; đồng thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết thành các chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của quận.

Năm 2021 là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, công tác tuyên giáo của Đảng ủy Khối tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực; trọng tâm là tập trung tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921 - 8/8/2021)…

Thời gian vừa qua, khi COVID-19 bùng phát trên địa bàn, Bắc Ninh trở thành tâm dịch của cả nước, trước tình hình đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh và ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp và ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc khuyến nghị của Bộ Y tế về yêu cầu thực hiện 5K Khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – không tụ tập – khai báo y tế” của Bộ Y tế; không có biểu hiện lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo các yêu cầu để thực hiện mục tiêu kép, thực hiện tốt chủ đề năm 2021 của tỉnh “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nêu gương; tập trung phòng, chống dịch COVID-19; Phát triển kinh tế-xã hội bền vững; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”; tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực, phục vụ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ kinh phí mua vắc xin COVID-19, các biện pháp sáng tạo, chưa có tiền lệ, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, bước đầu thực hiện thành công “mục tiêu kép”, không để dịch COVID-19 làm gián đoạn chuỗi liên kết toàn cầu và làm đứt gãy nền kinh tế; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;…góp phần vào thành quả chung của tỉnh là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thực hiện thành công “mục tiêu kép”  cho đến thời điểm hiện nay. 

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác theo dõi nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt nhanh những vấn đề mới phát sinh, nổi cộm trên địa bàn, tập trung vào những doanh nghiệp có nhiều công nhân, nơi tập trung đông sinh viên của các trường đại học, cao đẳng... Qua công tác nắm bắt dư luận, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở có định hướng giải pháp xử lý phù hợp với tình hình thực tiễn từ cơ sở.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời và sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, góp phần làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc, tiêu cực, bôi nhọ, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.., phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, chi bộ; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nêu gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến; xây dựng ý thức bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; góp phần tác động sâu sắc vào ý thức, nhằm tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với tổ chức đảng.

Tập trung chỉ đạo việc triển khai học Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Khối, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể trực thuộc, của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Qua đó xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm mới và xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực...; tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt, một số vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân đã được giải quyết cơ bản, thấu đáo…

Nhằm phát huy tốt vai trò, hiệu quả hoạt động của công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới, các cấp ủy cơ sở, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần không ngừng đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, vừa mang tính kế thừa, vừa bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quá trình thực hiện có hiệu quả. Do vậy, việc lựa chọn các hình thức, biện pháp phải căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, theo đối tượng tác động, và cơ bản theo hình thức từ trên xuống gắn với sự thay đổi, sáng tạo ở cơ sở.

Phương châm công tác tuyên giáo, được hiểu là phương hướng và mục tiêu phấn đấu, hành động hoặc tư tưởng chỉ đạo hành động, thường được diễn đạt bằng câu ngắn gọn. Do vậy, phương châm công tác tuyên giáo là những định hướng có tính chỉ đạo trong hoạt động tuyên giáo ở các cấp, các ngành. Nhìn lại thực tiễn hoạt động của ngành tuyên giáo qua các thời kỳ, thể hiện trong các văn bản nghiên cứu, tổng kết, chỉ đạo, đã có nhiều cách diễn đạt phương châm công tác tuyên giáo, như: hát vang giai điệu chính; công tác tuyên giáo đi trước, đi cùng, đi sau các hoạt động thực tiễn; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; hướng về cơ sở; xây đi đôi với chống… Có phương châm công tác chung và phương châm công tác cho từng nhiệm vụ cụ thể. Trong điều kiện mới, cần khẳng định, phương châm công tác tuyên giáo, bao gồm 4 thành tố là: nhanh nhạy-hiệu quả-thuyết phục-bám sát thực tiễn. Các thành tố đó có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, trong đó:

Nhanh nhạy, là đòi hỏi chung của thời kỳ mới, khi tình hình thế giới, trong nước biến đổi nhanh chóng. Thực hiện công tác tuyên giáo không chỉ nhanh chóng, thích ứng với diễn biến tình hình, còn phải nhạy bén ứng phó, dự báo từ xa.

Hiệu quả, là yêu cầu về chất lượng, chiều sâu các hoạt động tuyên giáo. Trong điều kiện mới, hiệu quả luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động, trong đó công tác tuyên giáo càng phải quan tâm.

Thuyết phục, đây là đặc điểm ưu tiên của công tác tuyên giáo, chi phối nội dung, phương thức công tác hướng tới các đối tượng phù hợp.

Bám sát thực tiễn, thực tiễn cuộc sống luôn phong phú, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở từng thời kỳ khác nhau, để công tác tuyên giáo đi trước, đi cùng, đi sau; gắn xây và chống; sáng tạo trong hoạt động đòi hỏi phải bám sát thực tiễn. Phương châm công tác chỉ đạo cho tư tưởng hành động của công tác tuyên giáo, mang dấu ấn xuyên suốt để các nhiệm vụ tuyên giáo hướng tới. Giữa phương châm, nội dung, phương thức công tác có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phương châm công tác là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Trong đó, nội dung và đối tượng quyết định lựa chọn phương thức, lực lượng, công cụ thực hiện. Đổi mới công tác tuyên giáo trước hết phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện với phương châm công tác tuyên giáo phù hợp và được thực hiện từ trên xuống.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần đổi mới tư duy và hành động trong tham mưu giúp cấp ủy về đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, vừa mang tính kế thừa, vừa bám sát yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo phương châm công tác tuyên giáo là: “Nhanh nhạy - Hiệu quả - Thuyết phục - Bám sát thực tiễn”; góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

                                                                                         Đặng Đình Tính

                         UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập