BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

1-    Chức năng

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị thuộc Đảng bộ khối.

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ Đảng ủy Khối.

2-    Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng; về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các quyết định của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

2.2. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác tổ chức cán bộ.

2.3. Tham mưu cho Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác tổ chức và cán bộ, đảng viên hoặc có liên quan đến công tác tổ chức và cán bộ, đảng viên. Căn cứ chương trình công tác toàn khóa và từng năm của Đảng ủy Khối xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa và từng năm về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

2.4. Theo dõi nắm tình hình công tác xây dựng đảng ở cơ sở, kịp thời phát hiện những cơ sở đảng yếu kém hoặc có vấn đề cần chấn chỉnh, báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để chỉ đạo.

2.5. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

2.6. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong phạm vi Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cụ thể là giúp Ban Thường vụ  Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thẩm tra xác minh, thẩm định và đề xuất kết luận, xử lý về lịch sử chính trị bản thân và quan hệ chính trị gia đình của cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cơ sở đảng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.7. Giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình chính trị nội bộ nhất là chính trị hiện nay, đánh giá về mặt chính trị của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ khối; tham mưu giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị.

2.8. Quản lý hồ sơ đảng viên, hướng dẫn bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm; làm và phát thẻ đảng viên, huy hiệu Đảng theo quy định của Trung ương Đảng; lập hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, lưu trữ hồ sơ.

2.9. Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ cơ quan thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2.10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy chế, quy định.

2.11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phân công.

3. Cơ cấu Ban:

Gồm có 01 trưởng Ban, 02 Phó Ban, 01 chuyên viên

1. Đồng chí Nguyễn Tiên Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;

2. Đồng chí Lê Quang Hiếu - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

Thực hiện  nhiệm vụ theo dõi công tác tổ chức Đảng ở cơ sở, xây dựng dự thảo các văn bản về công tác đại hội, kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp; các văn bản của Ban có liên quan đến công tác tổ chức; công tác cán bộ và chính sách cán bộ.

- Theo dõi, đôn đốc chế độ báo cáo của các cơ sở đảng đảm bảo thực hiện theo kế hoạch. Thực hiện các loại báo cáo; xây dựng dự thảo chương trình công tác năm.

- Làm việc với các  phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi liên hệ công tác được Trưởng Ban phân công. Tham mưu với Trưởng ban về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

- Nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

- Ký văn bản của Ban khi được Trưởng ban ủy quyền.

- Báo cáo Trưởng Ban trước khi trình cấp có thẩm quyền.

3. Đồng chí Vương Thị Ninh - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ phụ trách công tác kết nạp đảng viên, chuyển đảng chính thức, công tác thi đua khen thưởng, phiếu đảng viên, lập tờ trình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

4. Đồng chí Nguyễn Thị Lưu, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh:

Thực hiện theo sự phân công của Trưởng ban, theo dõi Hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng, quản lý dữ liệu đảng viên, công tác văn phòng của Ban: Thẻ đảng viên, Huy hiệu đảng, lưu trữ các tài liệu của Ban tổ chức Đảng ủy Khối.

BAN TỔ CHỨCHọ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 1819
  • Trong tuần: 39 631
  • Tất cả: 1462582
Đăng nhập