Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới
 

Năm 2023, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Kỹ thuật Hải quân, các đơn vị trực thuộc Cục kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chủ động ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Bám sát chương trình đã ký kết, công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới được triển khai ở nhiều cấp, nhiều ngành, thu hút đông đảo lực lượng tham gia; nội dung, hình thức, phương pháp phối hợp ngày càng toàn diện, có chiều sâu, luôn có sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, tạo đột phá, sức lan tỏa rộng rãi.

Trên cơ sở thông tin, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ủy ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời truyền tải, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, biên giới tập trung vào các nội dung như: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hoạt động của các nước lớn, nhất là của Trung Quốc và Mỹ ở biển Đông; những diễn biến mới về tình hình biển, đảo; truyền thống lịch sử, kết quả xây dựng và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam... Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo, biên giới trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; động viên, phát huy vai trò của các lực lượng, tổ chức, cá nhân trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về biển, đảo, biên giới, nhất là những vấn đề mới, nhạy cảm liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng. Nhằm giúp các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có tài liệu tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, cấp phát hơn 3.000 bản tài liệu tham khảo có nhiều nội dung liên quan đến tình hình biển, đảo, biên giới.

Công tác tuyên truyền miệng về biển, đảo, biên giới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 30 hội nghị thông tin chuyên đề về biển, đảo, với 5.120 người tham dự; 442 hội nghị lồng ghép có nội dung về biển, đảo, với 47.824 người tham dự. Cục Kỹ thuật Hải quân và các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân đã có sự phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên cử các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm tham gia làm báo cáo viên tại 9 hội nghị do Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí (Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc), Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cuốn “Thông tin sinh hoạt chi bộ” duy trì các chuyên trang, chuyên mục như: “Biển, đảo là quê hương”, “Truyền hình Hải quân Việt Nam”, Tuyên truyền biển, đảo”, Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam”, Biên giới, biển đảo và an ninh quốc phòng”... đăng tải hàng nghìn tin, bài viết, hình ảnh tuyên truyền về biển, đảo, biên giới. Nhằm giúp phóng viên các cơ quan báo chí có thực tiễn sinh động trong công tác tuyên truyền biển, đảo, Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có sự phối hợp đồng bộ trong việc đăng ký, cử phóng viên tham gia các đoàn công tác đi tác nghiệp tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 (năm 2022, cử 2 phóng viên; năm 2023, cử 3 phóng viên).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề nghị các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quan tâm, tạo điều kiện cho Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ các nhiệm vụ chính trị nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Năm 2023, Trung tâm Văn hóa tỉnh đã tổ chức 35 buổi chiếu phim lưu động có lồng ghép chủ đề về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức (18-21/5/2023) tại thành phố Hải Phòng đạt 01 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền còn chưa thường xuyên, nhất là việc trao đổi, cung cấp thông tin những vấn đề mới, nhạy cảm liên quan đến tình hình biển, đảo, biên giới; việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nhằm huy động nguồn lực cho công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiệu quả còn mức độ; nội dung, hình thức tuyên truyền trên báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, nhất là đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch về biển, đảo hiệu quả chưa cao…

Ghi nhận thành tích đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2023, Quân chủng Hải quân đã tặng Bằng khen cho 01 tập thể (Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Phong) và 01 cá nhân (đồng chí Nguyễn Văn Hùng-Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) của tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch ký kết giữa Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2024 tập trung vào một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; các đề án của Chính phủ, bộ, ngành có liên quan đến biển, đảo… góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những diễn biến mới trên biển, đảo, bảo đảm các nội dung tuyên truyền sâu sắc, đúng định hướng.

3. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về biển, đảo bằng nhiều hình thức sinh động, bám sát thực tiễn; tăng cường hình thức tuyên truyền trực tuyến, tích cực khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại; kết hợp tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua báo chí, trên internet và mạng xã hội.

4. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên các cấp; phối hợp tổ chức các nội dung tập huấn về thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đối với các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo.

5. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức ký kết kế hoạch công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023; triển khai đồng bộ, chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch đã ký kết./.

 

                                                                      Lê Đức Dương

                                                                      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập