Tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho đảng viên và nhân dân

Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận và thực tiễn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, cũng như dư luận quốc tế.

 

Theo nhà văn Phù Ninh, bài viết đã thể hiện sự tâm huyết, sắc bén về một vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở lý luận, thực tiễn: đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã được đăng tải trong một thời điểm hết sức ý nghĩa. Thực tế cho thấy, sau 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta đang có vị thế, uy tín quốc tế lớn chưa từng có, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt về mọi mặt so với những năm trước đổi mới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, sự suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020, đất nước ta đã nhiều lần chiến thắng đại dịch, trở thành “tấm gương” cho nhiều nước trên thế giới trong cuộc chiến chống dịch. Bài viết của Tổng Bí thư đưa ra trong thời điểm cả nước đang một lần nữa gồng mình chống dịch COVID-19, để nhân dân có thêm niềm tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hệ thống chính trị, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Nhà văn Phù Ninh đặc biệt tâm đắc khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích rất kỹ đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong bài viết, Tổng Bí thư khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu…”. 

Bài viết của Tổng Bí thư đã chỉ ra tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội, đó là một xã hội của dân, vì dân và do nhân dân làm chủ; xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Trong quá trình xây dựng, quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định vai trò và sức mạnh của nhân dân. Đề cập trong bài viết, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng Chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Vì vậy, bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”.

Qua đó, tiếp tục củng cố và thống nhất về nhận thức chính trị, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nên nguồn sức mạnh nội sinh to lớn nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với vị thế mới, tầm vóc mới, vận hội mới của dân tộc sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhà văn Phù Ninh tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành một dân tộc hùng cường, có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Thực tế tại Tuyên Quang, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực; vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được kết quả quan trọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người (theo giá hiện hành) của người dân trên địa bàn tỉnh đạt trên 44,5 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản của tỉnh tăng bình quân trên 4,3%/năm; kinh tế lâm nghiệp phát triển khá nhanh và bền vững; độ che phủ rừng đạt trên 65%. Toàn tỉnh hiện đã có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94,5%... Đời sống của người dân trên địa bàn không ngừng được nâng cao. 

Tuy nhiên, Tuyên Quang vẫn là 1 tỉnh nghèo, tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, tập trung vào các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

                                                                                                                          Nguồn:Thông tấn xã Việt Nam (ngày 20/6/2021)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1485
  • Trong tuần: 20 222
  • Tất cả: 1916245
Đăng nhập