Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trong tình hình mới.
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

    Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, sực hống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xỏa quyệt, trắng trợn hơn, làm cho một số bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vì vậy, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó xác định các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội có vai trò quan trọng và mang tính cấp thiết.

1. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên internet, mạng xã hội

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên đưa lên internet, mạng xã hội những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng đã tập trung đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc về các nguyên lý cơ bản, những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin trong các học thuyết, như: Học thuyết giá trị thặng dư; học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội; học thuyết v sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chúng đưa những thông tin xuyên tạc, sai lệch về lý luận đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội; lý luận về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; lý luận về xây dựng đảng cộng sản cầm quyền; lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Đây là những vấn đề lý luận liên quan và là cơ sở trực tiếp cho việc xây dựng cương lĩnh, hoạch định đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng đưa lên mạng xã hội những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt nhằm vào mục tiêu đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, hoặc phủ định, hoặc hạ thấp giá trị tư tưởng của Người đối với cách mạng Việt Nam. Thực hiện những mục tiêu đó, chúng tìm cách luận chứng bằng những thông tin xuyên tạc, sai lệch hoặc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đối lập tư tưởng H Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, hoặc cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam; H Chí Minh đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm. Chúng còn trắng trợn phủ định tư tưởng H Chí Minh và cho rằng, H Chí Minh "không phải là nhà tư tưởng" mà chỉ là "nhà hoạt động thực tiễn" nên không có tư tưởng H Chí Minh...

Mặt khác, chúng tập trung tấn công vào hệ tư tưởng, đường lối của Đảng, chúng bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi hỏi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng xuyên tạc nhằm "hạ bệ" tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nội dung, giá trị tư tưởng của Người; chúng cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, chỉ cần dựa vào tư tưởng H Chí Minh. Xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng. Đồng nhất đổi mới chính trị với thay đổi chế độ chính trị. Phủ nhận, bôi đen những thành tựu trong quá trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân; thổi phổng, khoét sâu những tiêu cực, khuyết điểm, tạo cái nhìn bi quan, đen tối về tình hình đất nước. Ph nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi xóa bỏ sở hữu toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phủ nhận và xóa bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, cổ xúy phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, đòi lực lượng vũ trang phải trung lập v chính trị; phủ nhận bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang; chia rẽ quân đội với công an và chia rẽ quân đội, công an với Nhân dân. Thúc đẩy hình thành các tổ chức "xã hội dân sự trá hình" từ đó cho ra đời các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam. Lợi dụng các vấn đ dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo... để chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.      

Bên cạnh đó, chúng tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn đã đạt được của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế. Thổi phng, khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc r của những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng xã hội mới. Bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế, sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác-xít và vai trò lãnh đạo của Đảng. Viết bài phát tán trên các trang mạng xã hội nhằm thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để thông qua các đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Ngoài ra, chúng còn lập nhiều trang mạo danh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, chúng đưa lên internet, mạng xã hội những mặt trái của xã hội, khai thác những thông tin tiêu cực, không chính thống, sai trái để hướng lái, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực, làm cho người đọc mơ hồ, mất cảnh giác nhằm mục đích tạo nên sự hoài nghi, phản đối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó, chuyển dần sang tư tưởng sai trái, thù địch, phản động. Chúng xuất bản các ấn phẩm có nội dụng xấu độc, biên soạn nhiều tài liệu, video lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật, "tác phẩm" dưới dạng văn hóa, văn học, nghệ thuật vu cáo, bôi nhọ, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hổ Chí Minh.

2. Một số giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng tiếp tục sử dụng internet, mạng xã hội một "mặt trận" chính để chống phá ta. Vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, có như vậy mới bảo vệ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Để thực hiện tốt yêu cấu này, cần tập trung vào một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, ch đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

Đây là biện pháp then chót, quyết định đến sự thành công trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ nển tảng tư tưởng của Đảng kết hợp chặt chẽ với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo phải nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế. Mặt khác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và trên internet, mạng xã hội nói riêng, phải tạo được sự đng thuận, thống nhất, phát huy sức mạnh toàn dân mới có th bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội giành thắng lợi.

Trong lãnh đạo, ch đạo bảo vệ nn tảng tư tưởng của Đảng kết hợp với đu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cn thực hiện có hiu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hướng dẫn của các địa phương, cũng như của các cơ quan chức năng; chú trọng Ch thị s 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI "v tăng cường công tác bo đảm an toàn thông tin mạng", Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng  cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới, Thông báo số 17/TB-VPTW, ngày 23/8/2016 c củaThường trực Ban thư Trung  ương v biện pháp cp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin  mạng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của  Bộ Chính trị về "tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện Luật an ninh mạng, nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để  tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc

    Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho toàn xã hội trong việc sử dụng mạng xã hội, nâng cao kh năng miễn dịch trước các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

    Đây là giải pháp rt quan trọng, bởi Nghị quyết s 35-NQ/TW đã chỉ rõ "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đu tranh phản bác những quan đim sai trái, thù địch trên  internet; biết khai thác sử dụng  internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh". Mạng  xã hội là một công cụ hữu hiệu để thực hiện truyền thông liên nhân cách, làm cho người dùng có thể kết bạn khp thế giới  vượt qua những rào cản vế địa  lý. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều  thông tin sai sự thật, thông tin  giả, xuyên tạc, bóp méo, xấu độc thường xuyên được lan truyn trên mạng xã hội, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của con người, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, để nâng cao nhận thức cho người sử dụng mạng xã hội, cần chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng ch nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh, đường lối, quan đim của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đng xác định Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Đó là tài sản vô cùng quý báu, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trang bị phương pháp  xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học. Khi đã nhận thức đúng thì dù thông tin có sai trái, thâm độc đến mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được nhận thức của con người. Đng thời, nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiu, trái với quan điểm ch trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tạo sức đề kháng, ý thức cảnh giác nhằm ngăn chn tác động ảnh hưởng của các quan đim sai trái, thù địch trên mạng xã hội, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, th đoạn "diễn biến hòa bình" nhm tạo nên sự “t diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch.

       Ba là, phát huy tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng tham gia bo vệ nền tng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội

Bảo vệ nn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm ca cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Vì vậy, cần phải  huy động sự vào cuộc của c  hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng chuyên trách là lực lượng nòng cốt, cần phát huy để chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, lựa chọn phương thức đấu tranh phù hợp với từng thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đây là những trí thức, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, khả năng và thời gian có th tham gia thường xuyên và hiệu quả trên mặt trận đấu tranh này. Nghị quyết số 35-NQ/TVV của Bộ Chính trị xác định "Xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, đủ mạnh; đồng thời phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch..."

Bên cạnh đó, cn phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực của hệ thng cơ quan chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận, các cơ quan tuyên giáo, báo chí của Đảng. Có cơ chế ch đạo thông tin thống nhất, đng bộ, tác chiến thường trực, đa dạng, đa tuyến. Kết hợp thông tin phản bác của các cơ quan báo chí chính thống với các kênh truyền thông khác, theo phương thức lấy thông tin chủ đạo từ các cơ quan báo chí làm thông tin nguồn để lan tỏa trên không gian mạng, tận dụng tính năng siêu kết nối xã hội của các phương tiện truyền thông mới, tích hợp tính năng chia sẻ thông tin của các báo, tạp chí điện tử đến một s ứng dụng truyn thông xã hội lớn. Kết hợp các giải pháp v nội dung với các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ an ninh bao gồm việc chặn lọc, vô hiệu hóa, đấu tranh với các nhà cung cấp, các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài, gỡ bỏ thông tin xấu độc, răn đe, xử lý hình sự để tạo hiệu quả đấu tranh tổng lực.

Ngoài ra, cn khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia đấu tranh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến dư luận thông qua sự tương tác trên mạng xã hội để dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, cần tập hợp đội ngũ thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia tích cực vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, bởi đây là lực lượng có kỹ năng sử dụng công nghệ tốt, chiếm số đông trong số người sử dụng mạng xã hội.

Bốn là, bảo vệ nn tảng tư tưởng của Đảng kết hợp với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn

Đây là biện pháp rất quan trọng, bởi cuộc đấu tranh này không thể thực hiện theo kiểu mệnh lệnh hành chính, chủ quan, duy ý chí, áp đặt mà phải dựa trên sự tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Thông tin phản bác phải được phân tích, luận giải có lý lẽ, dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn khách quan mới có sức thuyết phục, trên cơ sở nắm vững trình độ, nhu cu, nguyện vọng, tâm lý của từng nhóm đối tượng tiếp nhận cụ thể. Đồng thời, phải sử dụng đa dạng các thể loại thông tin, từ các bài viết chính luận, tin tức cập nhật đến các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật... để chuyển tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Thời gian qua, một số đối tượng phản động mang danh là nhà văn, nhà báo, ca sĩ tiến hành các thủ đoạn mới, sử dụng âm nhạc làm công cụ tuyên truyền, chống phá lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên không gian mạng. Cách thức tiến hành của thủ đoạn này là chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát phát trên các kênh âm nhạc trực tuyến; đặt máy chủ ở nước ngoài để vượt qua các cơ chế kiểm duyệt bài viết của cơ quan chức năng. Vì vậy, chúng ta cũng phải sử dụng đối sách tương thích mới có thể đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

Bên cạnh đó, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... trên internet, mạng xã hội; trong đó chú trọng tuyên truyn, giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, bi dưỡng bản sc văn hóa dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ, qua đó nâng cao khả năng đ kháng và phản bác của cán bộ, đảng viên và người dân trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, lựa chọn đúng nội dung và luôn có những thông tin mới trong tuyên truyền, tăng cường thông tin đối ngoại. Tiến hành điều tra dư luận xã hội đề kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm cơ sở để xây dựng nội dung tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước các vấn đề xã hội, tạo thế chủ động trên mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội.

Năm là, thường xuyên bám sát các s kiện, cunq cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động đấu tranh trên internet, mạng xã hội

Đây là biện pháp cơ bản, quan trọng, bởi công tác tư tưởng phải đi trước, đón đu, không để "khoảng trng" thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp cn quan tâm biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo, xây dựng ngân hàng comment làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các lực lượng đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Duy trì tốt việc cung cp thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động gặp những người có quan điểm khác biệt để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thng nhất. Duy trì tốt nn nếp chế độ hội ý cung cấp thông tin, định hướng nội dung, thống nhất biện pháp đấu tranh. Trong đó, cn chỉ rõ mục tiêu, luận điểm chống phá của các thế lực thù địch trong các tin, bài; cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác từ hệ thống ngân hàng đã được biên soạn sẵn làm cơ sở cho lực lượng viết bài tham gia đấu tranh. Đi với các vấn đ phức tạp, nhạy cảm, phạm vi tác động, ảnh hưởng lớn, cũng như một số chủ trương, chính sách mới liên quan đến người dùng internet, mạng xã hội, lãnh đạo, chỉ huy các cấp chỉ đạo cơ quan chức năng bám sát định hướng của cấp trên chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể v tư tưởng, kỹ năng, nghiệp vụ, tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Mặt khác, cn xây dựng hệ thống bài viết chuyên luận chuyên sâu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ có sức thuyết phục. Chú trọng xây dựng hệ bài chuyên lun chuyên sâu phê phán, phản bác, bẻ gãy từ gốc những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch bằng lý luận và thực tiễn khoa học với hệ thống luận cứ, luận chứng chặt chẽ, có tính thuyết phục cao giúp cán bộ, đảng viên và các tng lớp nhân dân hiểu sâu sắc, thấy rõ bản chất vấn đế, từ đó có niềm tin khoa học vững chắc vào nn tảng tư tưởng của Đảng.

Sáu là, tăng cường qun lý, kiểm soát đối với các trang mạng xã hội và sử dụng các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn truy cập vào các trang mạng xấu, độc

Đây là biện pháp quan trọng, yêu cu phải chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đặc biệt, phải chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để xâm nhập, chiếm quyn quản trị, điu hành các trang mạng, sau đó xóa dữ liệu, vô hiệu hóa, hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang có nội dung độc hại trong một thời gian nhất định. Mặt khác, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ lọt bí mật của Đảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Bên cạnh đó, cần quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW đã xác định "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Rà soát việc cấp phép hoạt động đối với các mạng xã hội, cp tên miền; phân định rõ báo chí điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử; yêu cu tính chính danh trong việc sử dụng mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân; kiểm soát chặt chẽ đi với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet, mạng xã hội, nht là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới..."

Bảo vệ nn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là sự nghiệp lâu dài, khó khăn, phức tạp, nhất là trên "mặt trận" internet, mạng xã hội; đấy là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng chuyên sâu, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tng hợp ca các tổ chức, các lực lượng, các cp, các ngành,... cần được triển khai đng bộ, có hệ thống, với các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Giải quyết tt những vấn đề cơ bản trên, sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nn tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

                          Nguồn:Thông tin Báo cáo viên số 9 năm 2022   

 

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 1865
  • Trong tuần: 39 677
  • Tất cả: 1462628
Đăng nhập