Giữ vững hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ
 

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh vai trò công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cho rằng “đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa”.

 
anh tin bai

Trước những vấn đề khó, lớn, hệ trọng đặt ra càng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Thực tế trong nhiệm kỳ vừa qua, Ðảng ta đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ then chốt này, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và chế độ; tạo động lực để chúng ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Ðại hội XII của Ðảng đề ra. Song, cũng từ chính thực tiễn ấy cho thấy, có một vấn đề rất cơ bản trong tổ chức, hoạt động của Ðảng ở nhiều nơi bị buông lỏng, thậm chí là vi phạm nghiêm trọng, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ. Hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó không ít trường hợp bị phạt tù vì nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, như áp đặt ý kiến cá nhân, mượn dân chủ để thực hiện ý đồ riêng, lợi ích nhóm,... Vai trò lãnh đạo, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình ở các nơi đó mờ nhạt.

Vì thế, chúng tôi rất đồng tình với cách đặt vấn đề của Tổng Bí thư trong bài viết khi đánh giá: “Ðảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản”. Như vậy là đi liền với việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Ðảng là phải hết sức coi trọng và thực hiện thật nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hiện nay, toàn Ðảng, toàn dân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, nghị quyết có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước, vừa xác định mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới, vừa có tầm nhìn cho 10 năm và 25 năm tiếp theo. Bên cạnh nhiều thuận lợi, chúng ta cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức. Trước những vấn đề khó, lớn, hệ trọng đặt ra càng phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Càng khó càng phải đưa ra dân chủ thảo luận để tìm tiếng nói chung, để đi đến thống nhất giữa nhận thức, ý chí và hành động. Có phát huy dân chủ một cách rộng rãi, thật sự thì mới bảo đảm tính tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Khi thảo luận, mỗi cá nhân có thể đưa ra ý kiến của mình, nhưng không được mượn diễn đàn đó để nói trái Cương lĩnh, đường lối của Ðảng. Khi đã thành nghị quyết thì mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành; nói đi đôi với làm, vừa thể hiện sức mạnh tập trung của cấp ủy, vừa thể hiện sự thống nhất, đoàn kết của tập thể đảng viên toàn đảng bộ. Trong Ðảng có thống nhất thì mới tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Chúng ta luôn chủ trương phát huy dân chủ, nhưng cũng cần xử lý kiên quyết, nghiêm khắc hơn nữa những đối tượng mượn dân chủ để nói xấu cán bộ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng. Dân chủ phải đi liền với kỷ cương, với tập trung; tập trung trên cơ sở phát huy dân chủ một cách đầy đủ và thật sự. Ðó là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Ðảng và cũng là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn cuộc sống.

 

                                                                                                                                                                                               Nguồn:nhandan.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập