Bảo đảm vững chắc kinh tế - quốc phòng thực hiện mục tiêu xây dựng CNXH
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ nét, sáng tỏ thêm nhiều vấn đề.

 
anh tin bai

Đoàn thanh niên và trí thức trẻ Đoàn KTQP 326/Quân khu 2 trồng cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị. Ảnh: Quang Thắng

Trước hết, đó là về "đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh": Ðộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại, chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc ta là minh chứng rõ nét nhất. Trong gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã giáo dục, rèn luyện cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng và chân lý ấy. Ngày nay, khi đất nước hòa bình, toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, trách nhiệm của mỗi quân nhân là thực hiện những mục tiêu, đường lối của Ðảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 326, Quân khu 2 luôn thấm nhuần quan điểm đó trong suốt 19 năm xây dựng và trưởng thành. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 15 xã thuộc ba huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La), huyện Ðiện Biên và Ðiện Biên Ðông (tỉnh Ðiện Biên), Ðảng ủy, Chỉ huy Ðoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tiêu biểu là: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và xây dựng đơn vị; thực hiện công tác dân vận; các dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế - quốc phòng và nhiệm vụ Ðảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu giao; thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, kết hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương xây dựng địa bàn vững mạnh về quốc phòng - an ninh và kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để cơ cấu lại dân cư và thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Ðoàn đã có nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn xây dựng các dự án, công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, xây dựng doanh trại, phát triển sản xuất các mô hình và tiểu mô hình đã và đang phát triển có hiệu quả tại đơn vị; nhiều mô hình liên kết với các hộ dân như phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Ðó chính là những việc làm cụ thể của đơn vị nhằm góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; đồng thời thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, góp phần "bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội" như đồng chí Tổng Bí thư đã nêu trong bài viết.

                                                        

                                                                                                Nguồn:nhandan.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 23 693
  • Tất cả: 855502
Đăng nhập